انتخاب وب سایت
رئیس باشگاه بژوهشگران جوان و نخبگان
دکتر شهاب خاقانی
استادیار اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی

 

 

سوابق آموزشیکارشناسی: زراعت اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1380
کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 1384
دکتری تخصصی: اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1390

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  11
تعداد مقالات ISI-Listed: 2
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 24
تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3 تالیف
تعداد ثبت اختراع: 1
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 13
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای 37
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  1

 

سوابق اجرایی

معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک

 

سوابق اجرایی

مدیر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1387
تالیف برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1392
تالیف برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی 1392
مدیر برتر د رحوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1392
مدیر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در کشور سال های 88، 89، 90، 91 و 92