انتخاب وب سایت

 

شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

داوطلبان عضویت، جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان باید شرایط عضویت را دارا باشند که برخی از آنها به شرح

ذیل می باشد:

1-  داشتن سن 15 الی 40 سال.

2- دانشجویان و دانش آموختگانی که حداقل مجموع امتیاز کسب شده آنها از جداول 1، 2 و 3 دارای 20 امتیاز شود و یا حداقل یکی از شرایط مندرج در جدول شماره (4) را دارا باشد.

3-  امتیاز معدل با ضریب 3 بر اساس جدول شماره 1 محاسبه می گردد.

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آدرس www.bpj.ir

مراجعه نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از طریق همین سایت انجام می گیرد.