انتخاب وب سایت

افتخارات بین المللی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

پرگل کلانتری

مدال طلا مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو- 2005

مدال نقره مسابقات ابتکارات واختراعات آلمان2005

ابوالفضل خسروی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

سمانه ملاقاسمی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

مدال طلا مسابقات زنان جهان کره-2008

محسن مطیعی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

مدال برنز مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2007

محمد فراهانی

مدال برنز مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

محمد گودرزی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2007

سهیل رکنی دیلمی

مدال برنز مسابقات ابتکارات و اختراعات آلمان2007

مدال برنز مسابقات اختراعات مالزی-2007

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2008

مهدی تنباکوئی کاشانی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2008

مهدی مغفوری

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2008

علیرضا رهبرپور

مدال طلا مسابقات اختراعات مالزی-2009

سحر مکاری

مدال نقره چهارمین مسابقات اختراعات کویت 2011