انتخاب وب سایت
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 
 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  
کارشناسی ارشد:  
دکتری تخصصی:  -

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  -
تعداد مقالات ISI-Listed:  -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی:  -
تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  
تعداد ثبت اختراع:  -
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  -

 

سوابق اجرایی