انتخاب وب سایت

دفتر ارتباط با صنعت

- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها به منظور تخصیص سهمیه‌ها و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان .
- اطلاع رسانی برای برگزاری سمینارها، نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی .
- انجام امور برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه دستاوردهای واحد طبق برنامه‌های تعیین شده .
- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز صنعتی .
- کنترل، نظارت و پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و جذب پروژه‌های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی‌مابین دانشگاه و صنعت .
- دریافت فهرست اولویت‌های عناوین پروژه‌های تحقیقاتی از مراکز صنعتی و تحقیقاتی و ارائه به دانشکده‌های تابعه .
- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع به منظور بازدید و آشنایی با امکانات واحد .
- نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به پروژه های درون و برون دانشگاهی .

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 رئیس
 آشنایی با دفتر ارتباط با صنعت
 بخشنامه ها و ایین نامه ها و دستورالعملها
 اخبار همایشها و کنفرانسها
 دوره های کوتا مدت تخصصی
 پایان نامه های ارشد و دکتری مورد حمایت
 عضویت حقوقی واحد