انتخاب وب سایت

طرح های پژوهشی مصوب 1393

 

ردیف

دانشکده

عنوان طرح

مجری

همکاران

اعتبار کل

چکیده

1

انسانی

تدوین معیارهای نقد و ارزیای فرهنگ تکزبانه عمومی

حسن هاشمی میناباد

محمد رضا قاری مجتبی قدس محمد علی داود آبادی

59800000

فرهنگ نگاری علمی نه تنها با تدوین و تالیف فرهنگ ها، بلکه با پژوهش و تحقیق دربارۀ آن ها و تمامی فعالیت های دخیل در تدوین فرهنگ ها مانند تاریخ، طبقه بندی، ساختار، کاربران و جز آن سرو کار دارد. یکی از جنبه های مهم فرهنگ نگاری علمی بررسی و نقد فرهنگ هاست. فرایند نقد و بررسی فرهنگ ها نیازمند تدوین معیارهای عملی و نظری ای است که بتوان بر اساس آن ها فرهنگ ها را ارزیابی کرد. در این جا مسئله مهم تعیین مبنایی صحیح و استوار برای نقد و بررسی است همراه با مجموعه ای از معیارهای عمل و قابل اجرا. تعیین ملاک ها و ضوابط نقد و ارزیابی فرهنگ ها ضرورت دارد- معیارهایی که علمی و عملی باشد، قابل اطلاق در مورد همۀ فرهنگ های عمومی، و جامع و نظام مند. از سوی دیگر قابلیت وکارایی این معیارها در عمل نیز باید به اثبات برسید. در نتیجه، پژوهش حاضر معیارهای نقد و بررسی فرهنگ های عمومی تکزبانه را شناسایی، بررسی و تدوین می کند. هدف کلی طرح حاضر شناسایی و تعیین و تدوین معیارهای نقد و ارزیابی فرهنگ هاست. اهداف فرعی آن عبارت اند از کمک به مولفان فرهنگ ها در بهبود کارشان، کمک به فرهنک نویسان در تجدید نظر در فرهنگ هایشان، و کمک به منتقدان و داوران در نوشتن نقد و ارزیابی فرهنگ ها.

2

انسانی

وام گیری زبانی ، دلایل آن و چاره جویی برای آنها

محمد رضا قاری

حسن هاشمی میناباد

49640000

هرگاه تبادل فرهنگی از هر نوع آن بین سخنگویان دو زبان در کار باشد، و این عملاً در همه جا می تواند اتّفاق بیفتد، اهل یک زبان از واژه ها و عناصر زبان دیگری برای اشاره و دلالت بر اشیا، فرایندها، نوع رفتار، و تفّکر به جای عناصری سود می برند که در زبانشان در اختیار ندارند یا مناسب نمی دانند. تماس مداوم فرهنگی، به ویژه با اهل زبانی که از قدرت سیاسی و اقتصادی و دینیِ برتری برخوردارند، به وام گیری گستردۀ واژگان آن زبان می انجامد. از واژه ها و عبارات ترکی وارد فارسی شد.
آشنایی ایرانیان با فرنگ ابتدا عمدتاً از مسیر فرانسوی و سپس انگلیسی میسّر شد. هم جبر زمانه و هم خودباختگیِ شمار زیادی از ایرانیان در مقابل تمدّن غربی راه ورود واژگان فرانسوی، انگلیسی، روسی و آلمانی به فارسی را هموارتر ساخت. ورود سیل آسای وامواژه های فرنگی به فارسی ایرانیان دلسوز را به مقابله با آن، به انحاء مختلف از سره گرایی گرفته تا عربی گرایی افراطی،  برانگیخت. این اقدامات، هرچند ناکافی، باعث غنای زبان فارسی شده، امّا همچنان به مقابلۀ علمی و منطقی با وامواژه های غربی نیاز مبرم داریم. گرچه وام گیری امری طبیعی است و در همۀ زمان ها و زبان ها صورت می گیرد، امّا اگر این امر دچار افراط و تفریط شود، آن گاه دستگاه زبان آسیب می بیند. روش کار در این طرح پژوهش اسنادی است. پژوهشگران در دو مرحله کار خواهند کرد: 1)گردآوری اطّلاعات مربوط به پدیدۀ وام گیری، و 2) تحلیل و پردازش اطّلاعات مربوط به پدیدۀ وام گیری.

3

انسانی

رابطه بین سازمان یاد گیرنده و خلاقیت و نو آوری در کارکنان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5

عزت الله شاه منصوری

فرزاد غفوری خسرو طالبی مهدی شریفیان فروغ تقدس علی رضایی محمد سلطانی مینا رضایی

55450000

سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که درآن اعضاءبه طور مستمر خود را در جهت تحقق هدفها و آمالی که واقعاً در پی آن هستند توسعه می دهند، هدف کلی این تحقیق تعیین  رابطه بین   سازمان یادگیرنده و خلاقیت و نوآوری در کارکنان تربیت بدنی   دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج  می باشد. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی خواهد بود. به منظور گرد آوری داده ها از دو پرسش نامه 5 گزینه ای بسته پاسخ به سبک لیکرت استفاده خواهد شد: 1- پرسشنامه سازمان یادگیرنده:   تالیف مایل مارکورات  2- پرسشنامه خلاقیت و نوآوری ،  جامعه آماری:کلیه واحد های دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج   جامعه آماری این تحقیق خواهند بود.جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب خواهند شد.از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی اسپیرمن یا پیرسون (برحسب طبیعی یا غیر طبیعی بودن توزیع داده ها) ،رگرسیون ،   فریدمن وسایر روشهای مناسب آماری  برحسب مورد استفاده خواهد شد. این تحقیق در پی یافتن پاسخ سوال های زیر خواهد بود:-آیا بین سازمان یاد گیرنده و خلاقیت و نو آوری در کارکنان تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج ارتباط وجود دارد؟2.-آیا  بین مولفه های سازمان یادگیرنده  و خلاقیت و نوآوری  کارکنان دانشگاه های آزاد منطقه پنج ارتباط وجود دارد؟.3 – آیا از خلاقیت و نو آوری در  تربیت بدنی واحد های دانشگاه آزاد منطقه پنج حمایت می شود؟

4

انسانی

ارتباط هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سید سعادت الله صالحی

حمید فروغی پور مهدی شریفیان علی یعقوبی عیسی اکبری

30000000

هدف  کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان ورزشکار  دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد، از مهمترین اهداف اختصاصی این تحقیق مقایسه هوش هیجانی و خرده مقیاس¬های آن بین دانشجویان ورزشکار رشته های گروهی بارشته های انفرادی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک است.روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد که به صورت میدانی اقدام به جمع آوری داده‌¬های تحقیق می شود.پس از تعیین حجم نمونه هر دو پرسشنامه تحقیق شامل پرسشنامه هوش هیجانی شات و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف طی یک مرحله توسط آزمودنی ها تکمیل می گردد تا سپس تجزیه و تحلیل آماری روی آنها انجام گردد. جامعه آماری این تحقیق  شامل  دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد که بر اساس اطلاعات اداره تربیت بدنی این دانشگاه 645 نفر می باشند.  . بر اساس جدول "تاک من "تعداد مناسب ورزشکاران گروهی 73 نفر، و تعداد مناسب ورزشکاران رشته های انفرادی 47 نفر تعیین می شود.  از آزمون تی مستقل، جهت مقایسه گروه ها استفاده می شود. در صورت طبیعی نبودن توزیع داده ها از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویت نی یو برای منظورهای فوق بهره گیری می شود.

5

پایه

تعیین ضریب فعالیت نمک در سیستم های دو فازی آبی با استفاده از مدل PHSC

اعظم مرجانی

سعید شیرازیان

99000000

امروزه سیستم های حاوی نمک از اهمیت بسیار زیادی در صنعت برخوردارند. یکی از این محلول ها سیستم های دو فازی آبی می باشند که کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارند. سیستم های دو فازی آبی برای جداسازی بیو مولکول ها بسیار پرکاربرد هستند به طوری که در سالهای اخیر تحقیقات تجربی و مدلسازی بسیاری بر روی این سیستم ها صورت گرفته است. این محلول ها به دو گروه پلیمر-پلیمر و پلیمر-نمک تقسیم بندی می شوند که گروه دوم مزایای بیشتری نسبت به گروه اول دارد از جمله اینکه محلولهای پلیمر-آب -نمک ویسکوزیته و چگالی کمتری نسبت به محلول های پلیمر-پلیمر-آب دارند و میزان جداسازی بیومولکولها در آنها بسیار بیشتر است. هدف از این تحقیق، تعیین ضریب فعالیت نمک در سیستم های دو فازی آبی است. بدین منظور از معادله حالت اصلاح شده پی اچ سی در محاسبات استفاده می شود. شایان ذکر است که این برای اولین بار است که ضریب فعالیت نمک در این سیستم ها با یک معادله حالت مدلسازی می شود.  بدین منظور به ترمودینامیک محلول های الکترولیت پرداخته شده است و سپس به تعادلات فازی سیستم های حاوی نمک پرداخته می شود. همچنین مدل های بکار گرفته شده برای توصیف بر هم کنشهای الکترواستاتیکی بین یونها و همچنین معادلات حالت برای مدلسازی این سیستم ها معرفی می شوند. بدین منظور مدلهای ارایه شده و معادلات حالت بکار گرفته شده در مدلسازی سیستم های حاوی پلیمر حل می شوند.

6

کشاورزی

بررسی امکان ارتقاء عملکرد کمی و کیفی یونجه به کمک کودهای شیمیایی و بیولوژیک

حمید مدنی

نور علی ساجدی محمد علی ملبوبی حمید قلی پور

85760000

به منظور بررسی امکان ارتقاء عملکرد کمی و کیفی یونجه به کمک کودهای شیمیایی و بیولوژیک و به عبارت دیگر بررسی جایگاه کاربرد پتاسیم به عنوان یکی از عناصر اصلی غذایی گیاهان و کاربرد فسفر در زراعت یونجه به کمک  باکتری های غیر همزیست نیتروژن و باکتری های حل کننده پتاس متغیرهایی شیمیایی (C) شاملC1  : شاهد،C2  : پتاسیم،C3 : فسفر C4 : میکرو کامل و کودهای بیولوژیک(B) شامل ، B1 : شاهد،B2 : باکتری های حل کننده پتاس خاک،B3 : باکتری های تثبیت کننده نیتروژن هوا و B4 : باکتری های آزاد کننده فسفر خاک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پتاسیم یکی از عناصر اصلی غذایی گیاهان می باشد که کمبود آن در گیاهان چندساله مانند یونجه حتی در خاک های غنی از پتاس اتفاق می افتد و فسفر یکی از عناصر اصلی غذایی گیاهان می باشد که کمبود آن در گیاهان چندساله مانند یونجه حتی در خاک های غنی از فسفر اتفاق می افتد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1392-1393 انجام خواهد پذیرفت. در این بررسی از رقم یونجه (Medicago sativa cv. Hamedani)  که در سال دوم از رشد و نمو خود باشد استفاده خواهد شد.

7

پایه

طراحی ، ساخت و مدلسازی ریز مخلوط کن های غیر فعال

ناهید قاسمی

حیدر مداح محسن خسروی مریم قاسمی

8820000

علم فرآیندهای میکروجریان شاخه­ای میان رشته­ای بین فیزیک و مهندسی می­باشد که به مطالعه جریان مایع در کانال­هایی با ابعاد کمتر از میلی­متر می­پردازد.. سیستم­های میکروجریان برای تجزیه و تحلیل بیولوژیکی و شیمیایی و واکنش­های کاربردی به عنوان یک آزمایشگاه بر روی یک تراشه[1] (LOC) یا سیستم­های کلی تجزیه و تحلیل در ابعاد میکرو[2] (μTAS) شناخته شده­اند، ازجمله ویژگی­های فناوری میکروجریان­ها می­توان به امکان تعویض تجهیزات آزمایشگاهی متعارف در اندازه­های بزرگ با کوچک شده آن­ها، کاهش هزینه­ها، پایین آمدن میزان مصرف معرف، امکان آنالیز سریع­تر، توانایی عملیاتی با حداکثر ظرفیت در مقیاس موازی اشاره کرد. سیستم­های میکروجریان شامل میکروپمپ­ها، میکروکانال­ها، میکرودریچه­ها و میکرومیکسرها می­باشند. ودر سیستم­های میکروجریان در زمینه­های بیوشیمیایی مانند واکنش­های آنزیمی و بیوپزشکی مانند: آنالیزDNA  و RNA، کارایی دارند.

8

کشاورزی

بهبود و اصلاح به زراعی جو مایکوریزایی تحت تاثیر غنی سازی با روی و آهن

شهاب خاقانی

میلاد صفاپور علی فضلی

96500000

به منظور تعیین تأثیر کودهای بیولوژیک میکروبی و ریز مغذی ها بر روی صفات کمی و کیفی جو تحقیقی در پاییز سال 1392 در شهرستان کرج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی گیاه جو رقم بهمن اجرا خواهد شد. 2 سطح قارچ مایکوریزا شامل سطح صفر (بدون مصرف)، سویه intraradices Glomus به میزان 10 کیلوگرم گرم در هکتار به صورت خاک مصرف، 3 سطح آهن شامل سطح بدون مصرف، مصرف 5/2 و 5 کیلوگرم در هکتار از منبع آهن سکوسترین 138 با بنیان Fe-EDDHA و 3 سطح روی شامل سطح بدون مصرف و مصرف 25 کیلوگرم و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی خواهد بود. بذر مورد استفاده جو نیز ضد عفونی نشده خواهند بود. تیمارها به صورت زیر خواهد بود:  M1عدم مصرف قارچ مایکوریزا، M2 سویه intraradices قارچ مایکوریزا، F1 عدم مصرف آهن و F2 مصرف 5/2 کیلوگرم در هکتار آهن و F3 مصرف 5 کیلوگرم در هکتار از منبع آهن کلات، روی نیز با Z1 عدم مصرف، Z2 مصرف 25 کیلوگرم در هکتار روی و Z3 مصرف 50 در هکتار از منبع سولفات روی نشان داده شده است. تمام عملیات زراعی روزانه با ذکر زمان و ساعت کار یادداشت برداری می شود. آبیاری مطابق با عرف محل انجام خواهد شد و از آبیاری بیش از حد و هم چنین تنش های کم آبی پرهیز می گردد . مبارزه با علف هرز به صورت دستی انجام می شود. خط اول و آخر حرکت به عنوان اثر حاشیه در نظر گرفته می شود. کرت ها به ابعاد ٦×80/1 متر، فاصله خطوط 6٠ سانتی متر (در هر کرت ۳ خط کاشت) فاصله میان هر تکرار 40/2 متر خواهد بود. هیچگونه علف کش و آفت کشی (تا حد امکان) در این طرح مصرف نخواهد شد. قبل از کاشت یک نمونه خاک (از هفت قسمت زمین) تهیه و به آزمایشگاه خاک ارسال می شود و آزمایش خاک کامل جهت تشخیص میزان عناصر ماکرو و میکرو روی آن صورت خواهد گرفت.

9

پایه

تاثیر عوامل ساختاری - زبانی بر تسهیل حل مسائله کلامی ریاضی

مجید حق وردی

غلامرضا حیدری

49700000

مقایسه عوامل ساختاری در طراحی متن مساله کلامی ریاضی در تسهیل حل مساله می باشد. در این مطالعه ضمن مرور عوامل موثر بر حل مسایل کلامی به بررسی تاثیر عوامل ساختاری – زبانی (جمله بندی مجدد زمینه ای و مفهومی) بر متن مسایل کلامی در دانش اموزان پایه سوم و پنجم دوره ابتدایی پرداخته شده است.

10

فنی

مدلسازی رفتار پارچه های حلقوی پودی ساده به کمک روش های فازی

محمد رضا بصیری

 

49940000

منسوجات به عنوان ساختارهای انعطاف پذیر دارای جایگاه بسیار مهمی در حیطه های مختلف از جمله کاربردهای صنعتی ، دفاعی و... می باشند. جهت اطلاع از عملکرد نهایی آنها روش های مختلفی  وجود دارد که از جمله تست های مخرب و غیر مخرب از این دسته هستند. لازمه انجام تست های مخرب معدوم شدن نمونه است در حالیکه در تست های غیر مخرب دیگر نیازی به اینگونه موارد نیست و می توان بر اساس یک الگوی خاص که بر اساس روابط ریاضی ناشی از آموزش و اطلاعات کسب شده در گذشته این خواص قابل اندازه گیری می باشد. در مقایسه نتایج حاصله با واقعیات در انحراف کمی مشاهده می گردد. مزیت دیگر این روش ها این است که از لحاظ اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشند و نتایج نیز در کوتاهترین زمان قابل دستیابی و امکان تغییرات در شرایط نمونه نیز در طیف وسیعی امکان پذیر است. هدف ما در این تحقیق بررسی  و  پیش بینی رفتار کشش پذیری پارچه های حلقوی پودی ساده بر اساس الگوریتم های فازی یا عصبی است. همچنین در این کار به بررسی برخی عوامل ساختمانی دخیل در این رفتار می پردازیم.

11

پزشکی

بررسی میزان آهن و ایمنوگلوبولینهای سرم در مبتلایان به آفت دهانی و تاثیر گیاه مورد و خرفه بر آن در مراجعه کنندگان به کلینیک های اراک سال 1392

فاطمه ذو الفقاری

فرزانه ذو الفقاری حمید آزادگان قمی مژگان بهزاد

50000000

زخم آفتی از شایع ترین بیماریهای محدود به حفره دهان است که بوسیله زخم های منفرد یا متعدد دردناک وعودکننده مشخص می شود تمهیدات کلی شامل جلوگیری ازوارد شدن صدمات فیزیکی وشیمیایی به مخاط دهان ، ،حذف غذاهای محرک،استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده ،کنترل دردوگیاهان دارویی که می توان به عرق شاتره، خرفه ومورد اشاره کرد. این مطالعه نیمه تجربی به صورت دو سوکور با روش نمونه برداری مستمر انجام خواهد شد و بیماران به ترتیب مطالعه در دو گروه A  و  B قرار خواهند گرفت و پرسشنامه مربوطه برای آنان تکمیل میگردد و یک نمونه خون جهت بررسی میزان آهن و ایمونوگلوبولینها از مبتلایان گرفته خواهد شد . سپس به هریک از آنان یک شیشه قطره چکان دار حاوی 20 میلی لیتر محلول داده خواهد شد  که بر روی آنها قبلا با کد A و B    مشخص میشود ،در حالی که معاینه کننده  و بیمار از محتویات آن اطلاعی ندارد. محتویات شیشه ها حاوی :گروه A حاوی اسانس مورد و خرفه گروه B  حاوی پلاسبو به بیماران آموزش داده خواهد شد که ابتدا حدود 10 قطره از محلول  را روی پنبه ریخته و آن را به مدت 30-20 ثانیه ضایعه آفتی نگه داردو این کار را 6-5 در روز از روز مراجعه تا یک روز بعد از التیام کامل ضایعه انجام دهد .بیمار یک هفته بعد از شروع درمان تحت معاینه بالینی قرار خواهد گرفت و قطع سوزش و بهبودی کامل ضایعات از زمان شروع درمان ثبت خواهد گردید

12

کشاورزی

راه اندازی سایت اقتصادی تولید عرقیات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

غلامرضا نادری بروجردی

مهدی چنگیزی سعید چاووشی شهاب خاقانی امین غفوری مجد

98650000

گیاهان دارویی به عنوان تولید کننده های ماده اولیه کارخانجات داروسازی و طب سنتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند . کشور ایران  با داشتن شرایط مختلف آب و هوایی و ارتفاع از سطح دریا و تفاوت دما در روز و شب باعث شده اکثر گیاهان دارویی در اقلیمهای مختلف وجود داشته باشند .استان مرگزی از جمله استانهای مهم کشور بوده که دارای گیاهان دارویی با اهمیت و چند ساله می باشد . متاسفانه از نظر تولید در بین استانهای کشور مقام 24 را از نظر تولید دارد همچنین براساس تحقیقات انجام شده بیش از 82 درصد گیاهان دارویی استان ( عرقیات،گیاه خشک ،اسانس) از استانهای مجاور وارد می شود.در این طرح بر اساس تحقیقات 8 سال کذشته اینجانب در استان ودانشگاه ثابت شده امکان کشت انبوهی گیاهان دارویی وکارگاه های تولید عرقیات ،چاشنی،اسانسهای گیاهی در استان وجود دارد.لازم بذکر است از اجرای طرح فوق 3هدف پیگیری می شود
1- تولید گیاهان دارویی و سایت عرق گیری از گیاهان دارویی وچاشنی با هدف بررسی درآمد زایی اقتصادی
2- تولید گیاهان دارویی و سایت عرق گیری از گیاهان دارویی وچاشنی با هدف ایجاد کار آفرینی با راه اندازی کارگاه های دیگر در استان
3- تولید گیاهان دارویی و سایت عرق گیری از گیاهان دارویی وچاشنی با هدف ایجاد اشتغال برای دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس
این طرح در 2 مرحله دیده شده مرحله اول کشت 2 گونه گیاه دارویی چند ساله اقتصادی جهت خوراک دیگ عرق گیری ومرحله راه اندازی سایت تولید عرقیات گیاهی می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده از زمان راه اندازی دیگ وتولید گیاه ، روزانه 3 بار دیگ روشن شده که میزان تولید عرقیات خالص در هر روز بین 90 الی 120 لیتر می باشد . میزان گیاه تر مصرفی برای دیگ در هر روز 60 الی 90 کیلو گرم تر می باشد.
باتوجه به موارد بالا دانشگاه می تواند با گرفتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به فروش پت عرقیات با لیبل نماید . که برحسب محاسبه بایک دیگ می توان 250 لیتر عرق استاندارد تولید و وارد بازار نمود.

13

پزشکی

بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر عوارض ناشی از استفاده طولانی مدت مورفین در بافت بیضه موش صحرایی نر

شیما چهریی

علی قنبری حمید رضا غیابی

97980000

مشکلات جنسی یکی از عوارضی است که در بیماران مبتلا به دردهای مزمن دیده میشود .بسیاری از این بیماران برای غلبه بر دردهای مزمن خوداز مورفین استفاده میکنند. یکی از عواملی که روند ماندگاری سلولهای جنسی در بیضه ها را تحت تاثیر قرار می دهد سوئ مصرف مواد اپیوئیدی است .در خصوص تاثیر پنتوکسی فیلین بر عوارض ناشی از مورفین بر بافت بیضه مطالعه ای انجام نشده است بنابر این در این مطالعه قصد داریم اثر این دارو را بر بافت بیضه بررسی نماییم.
در این تحقیق بنیادی تعداد 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با سن بیش از 12 هفته در محدوده وزنی 200-  250 گرم در چهار گروه 8تایی ودر هر قفس دو سر حیوان با دسترسی آزاد به غذا وآب و دوره تاریکی روشنایی 12 ساعته مورد بررسی قرار می گیرند. گروهها شامل : 1- گروه کنترل 2- گروه تحت تجویز طولانی مدت مورفین خوراکی  3- گروه تحت تجویز داروی پنتوکسی فیلین 4- گروه تحت تجویز طولانی مدت مورفین خوراکی همراه با داروی پنتوکسی فیلین . پس از بررسی در طی هشت هفته بیضه ها از بدن خارج و بررسی هیستولوژیک بر روی آنها انجام میگیرد

14

پایه

جداسازی آب از اتیلن گلایکول با استفاده از غشای کامپوزیتی پلی وینیلین الکل - زئولیت

اعظم مرجانی

سعید شیرازیان مهدی قدیری

99600000

غشاهای پلیمری و سرامیکی از پر کاربردترین نوع غشا در فرآیند تراوش تبخیری می باشد. غشاهای پلیمری هزینه های ساخت و نصب نسبتا پایینی دارند. هدف اصلی این تحقیق، سنتز غشای هیبریدی پلیمری-سرامیکی برای جداسازی آب از حلال های آلی می باشد. غشای متخلخل سرامیکی به عنوان پایه جهت سنتز غشای پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد. غشای سنتز شده مورد ارزیابی ساختاری و عملکردی در فرآیند تراوش تبخیری قرار می گیرد. از فرآیندهای مهم در زمینه جداسازی آب از حلال های آلی، آبزدایی الکلها می باشد. به دلیل تشکیل آزئوتروپ در محلول آب و الکل، امکان تولید الکل با خلوص بالا با فرآیند تقطیر وجود ندارد. از پلیمرهای مفید در سنتز غشا جهت آبزدایی از الکلها، پلیمر پلی وینیل الکل (PVA) می باشد. PVA پلیمر آبدوست است که حلال آن نیز آب می باشد. غشای PVA جهت جداسازی آب از محلول ها مناسب می باشد. هدف اصلی در این طرح آبزدایی از اتیلن گلایکول با استفاده از غشای کامپوزیت PVA با ترکیب زئولیت A می باشد.

15

انسانی

نیاز سنجی فرهنگی از دید دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال تحصیلی 92-93

فرانک سیدی

شهرزاد حسینی کیانا حاتم نژاد

36600000

کیفیت تعاملات دانشجویان بادانشگاه منوط به شناخت نیازهای آنان وبرنامه ریزی  براساس نیازها است. تحقیق باهدف شناسایی وضع موجود وبکارگیری ظرفیتها در جهت رسیدن به وضع مطلوب ودرنهایت توسعه فرهنگی دانشگاه در سطح خرد وتوسعه جامعه درسطح کلان است. تحقیق درصدد پاسخگویی به  این پرسشهای آغازین است که ، نیازهای فرهنگی موجود  دانشجویان دانشگاه دربخش تحصیلات تکمیلی چگونه است ؟ برنامه ریزی فرهنگی مناسب  برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی  کدام است؟دراین تحقیق علائق فرهنگی با شاخصهای علاقمندی های قرآنی ،فعالیتهای فرهنگی ، فعالیتهای هنری ، فعالیت های ورزشی ، فعالیتهای ادبی ، اردویی ، مجازی ،سیاسی ، فعالیت درحوزه های گوناگون سنجیده میشود. روش تحقیق حاضرپیمایشی  از نوع توصیفی – تبیینی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تعیین ضریب آلفای کرونباخ توزیع می گردد. جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاداراک درسال 92 که تعداد 4623دانشجوی ارشدو423نفردکتری تخصصی می باشد .جامعه نمونه حدود 386نفر مشخص گردید ، در مجموع 400پرسشنامه تکمیل می گردد.روش نمونه گیری نیز مطبق متناسب با حجم وبرای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی واستنباطی استفاده وبررسی همبستگی از طریق ضریب همبستگی پیرسون صورت می گیرد.  با توجه به نتایج تحقیق ، پیشنهادات ارائه می گردد.

16

فنی

تحلیل خمش ورق های نازک مستطیلی ساخته شده از مواد تابعی مدرج تحت بار گذاریهای مکانیکی در محیط حرارتی در شرایط مرزی مختلف

حمید  رضامحسنی منفرد

امین جودکی ایمان جودکی

29900000

در این تحقیق هدف این است که با در نظر گرفتن تئوری سطح خنثی، معادلات حاکم بر ورقهای مستطیلی ساخته شده از مواد تابعی (FGM) برپایه تئوری کلاسیک ورق استخراج شده و سپس برای شرایط مرزی مختلف در بارگذاریهای یکنواخت مکانیکی در محیط گرمایی از طریق روش کانترویچ توسعه یافته حل شوند. در ورق ساخته شده از مواد تابعی خاصیت ورق از لایه زیرین تا بالایی بصورت تابعی از z (راستا و جهت ضخامت) تغییر میکند. هر یک از خواص ماده FGM، تابعی پیوسته از همه خواص بخش های سازنده و متناسب با نسبت حجمی آنها می باشد. با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته معادله حاکم دیفرانسیل با مشتقات جزیی به دو معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل میشود و سپس با توجه به شرایط مرزی که بطور جامعی متنوع هستند ثوابت معادلات نهایی بدست می آیند و از طریق تکرار در حلقه در نهایت تابع خیز برای ورقهای ایزوتروپیک و تابعی همگرا میشود. با بدست آوردن معادلات تنش بر حسب خیز انواع تنشها در جای جای ورق محاسبه میشود که از نقطه نظر طراحی و ساخت بسیار مهم هستند. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف مثل توان ماده تابعی، میزان اختلاف دمای اولیه اعمال شده و نوع توزیع حرارت در ابعاد ورق، بر روی تابع خیز بررسی میشود. در نهایت نتایج در حالات خاص با جواب های موجود در دیگر منابع مورد مقایسه قرار می گیرند.

17

کشاورزی

کاربرد و مقایسه روش های زمین آمار و سنجش از دور در  پهنه بندی و تهیه نقشه شوری خاک در اراضی شور و قلیای استان مرکزی

عباس احمدی

حمید ترنج زر حمید رضا کوهبنانی

70000000

استان مرکزی نیز با توجه به واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک کشور همواره با مشکل شوری آب و خاک مواجه بوده است. بررسی تغییرات شوری خاک بویژه در مناطقی با وسعت زیاد،گران و زمان بر است. از این رو نیاز به رو شهایی احساس می شود که بتواند براحتی سطح گسترده ای از مناطق را پایش کرده و روند تغییرات شوری را مورد بررسی قرار دهد. امروزه با پیشرفت علوم، استفاده از فناوری های جدید مانند دریافت و پردازش داده ها از طریق ماهواره و به کارگیری نرم افزارها و سیستم های پردازش اطلاعات مانند زمین آمار، نقش مهمی درمدیریت منابع آب و خاک داردهدف این مطالعه بررسی روند تغییرات قلیاییت و شوری خاک و سایر عوامل مرتبط در منطقه مورد مطالعه.، مدلسازی ساختار تغییرپذیری  شوری خاک توسط تابع واریوگرام، تهیه ی نقشه ی پهنه بندی شور شدن خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و توان سنجی تکنیک زمین آمار در پهنه بندی قلیاییت و شوری خاک در مقایسه با روش های سنجش از دور می باشد .در این مطالعه پهنه بندی و تهیه نقشه شوری  خاک در اراضی شور و قلیای استان مرکزی با استفاده از روشهای زمین آمار و سنجش از دور انجام می گیرد. برای این منظور مطالعات خاک با حفر 100 پروفیل و اندازه گیری فاکتورهای مهم شوری مانند  خاک (EC)، قلیائیت ، میزان سدیم خاک، نسب جذب سدیم (SAR) درصد سدیم تبادلی انجام می گیرد. همچنین نیز کار بر روی تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار های ENVI  و GS   انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

18

کشاورزی

بررسی علل تشکیل و گسترش شکافهای زمین در حاشیه کویر میقان اراک

حمید ترنج زر

عباس احمدی

49480000

در مناطق مختلفی از ایران پدیده فرونشست زمین با درجات مختلف در حال بروزمی باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، حدود 300 دشت اصلی کشور با پدیده فرونشست روبرو می باشند بهادران ، 1371 مطالعات مربوط به طور خاص در مناطقی صورت گرفته که آثار و شواهد این پدیده بر چهره زمین ظاهر شده و دامنه بحران  بسیار اساسی است. در دشت هایی که به علت افت سطح آب زمین نشست می کند معمولا در حاشیه دشت شکاف های طولی در امتداد سراشیبی های تند که در مجاور ارتفاعات محدود کننده حوضه آبریز قرار دارند به وجود می آید . این سراشیبی های تند احتمالا سطو ح گسلی مخفی هستند که در حال حاضر به وسیله این شکاف ها ی کششی نتیجه .( ( 1981 Poland, رسوبات پوشیده شده اند افزایش خطی پدیده نشست از حاشیه ارتفاعات به سمت مرکز دشت می باشند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی انجام می شود. برای این منظور، علل افت سطح آبهای زیر زمینی دشت میقان از طریق بررسی داده های هیدروگراف واحد و نیز تغییرات به وجود آمده در حجم ذخیره که داده های این پژوهش را تشکیل می دهند مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها در قالب نمودارهای ویژه به عنوان ابزارهای مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزارExcel ترسیم و تحلیل میگردند

19

انسانی

آسیب شناسی سهل و ممتنع نویسی ( ساده نویسی) شعر معاصر از انقلاب اسلامی به بعد با تاکید بر شعر دهه 80

محسن ایزدیار

مریم عسگری

99260000

سهل و ممتنع نویسی(ساده نویسی) از دیرباز در شعر فارسی رایج بوده است، امّا در دورۀ معاصر، پس از گذار شاعران از دهۀ 1350 هجری شمسی، سهل و ممتنع نویسی(ساده نویسی) در دهۀ 1360 مورد عنایت ویژه ای قرار گرفت و در گسترۀ دهۀ 1370ه.ش با رویکرد بسیاری از شاعران به دشوار نویسی تا حدود زیادی امتداد آن دچار گسیختگی شد و بار دیگر از دهۀ 1380 به این سو بخش معتنابهی از رسم شاعرانه به این جریان ادبی شعری اختصاص یافته است. تلفیق شیوه ها و تجربیات سهل و ممتنع نویسی(ساده نویسی) با تجربه های نوین توانسته است آثار مثبت و قابل توجهی را در شعر امروز ایران ایجاد نماید. هوشیاری شاعران، جزیی نگری، واقع گرایی و نواندیشی در حوزه زبان از جمله مظاهر و دستاوردهای تحول سهل و ممتنع نویسی(ساده نویسی) است که آن را با آن چه در گذشته بوده است متمایز می کند. از جمله کسانی که در جریان سهل و ممتنع نویسی(ساده نویسی) در دهه های اخیر در شعر فارسی تآثیر گذار بوده اند و می توان از آنان به عنوان پیشه وران این نحله ادبی یاد کرد عبارتند از: سید علی صالحی، شمس لنگرودی، بیژن جلالی، نصرت رحمانی، احمدرضا احمدی و صداهای شعر سهل و ممتنع دهه های اخیر: شاپور جورکش، رسول یونان، حافظ موسوی، علی باباچاهی، شهاب مقربین، محمد آزرم، رضا چایچی، رزا جمالی، یدالله رویایی، علی الفتی، مینا موحد، عبدالملکیان و ... در این پژوهش بر آنیم تا به آسیب شناسی شعر سهل و ممتنع دهه های اخیر به ویژه دهه هشتاد بپردازیم و کج روی ها، تند روی ها و فراز و فرود  این نحله ادبی را بررسی کنیم.

20

فنی

یک مکانیزم هوشمند انتخاب مسیر جهت تخلیه امن در بیمارستانها

جواد اکبری ترکستانی

الهام قناعت پیشه علی اردلان

149800000

عملیات تخلیة سریع و زود هنگام افراد از محیط های پرخطر به عنوان یکی از ابتدائی ترین اقدامات در واکنش به بروز حوادث غیرمترقبه همچون زمین لرزه، آتش سوزی، انتشار گازهای شیمیائی، انفجار، نشت مواد سمی، عارضه‌های رادیولوژیکی و غیره نقش به سزائی در کاهش چشمگیر میزان تلفات و ضایعات ناشی از این حوادث بازی می کند. مدیریت فرایند تخلیه توسط مسئولین مربوطه و امکانات تعبیه شده، عکس العمل افراد و همکاری آنها از عوامل موثر در تسریع فرایند تخلیه به شمار می روند.  تخلیة مراکز درمانی و بیمارستان ها با توجه به ویژگیهای خاص افراد درون مجموعه که غالبا از محدودیت های حرکتی رنج میبرند و در مقایسه با سایر افراد نیز بسیار آسیب پذیر تر هستند یکی از اولویتهای اساسی در مدیریت بحران به هنگام بروز حوادث عیرمترقبه به شمار می رود. در این پژوهش، یک مکانیزم هوشمند جهت تعیین و انتخاب امن ترین مسیر های منتهی به خروجی های ساختمان جهت تخلیة امن بیمارستان ها پیشنهاد می شود. در این روش، به منظور افزایش دقت در تعیین امن ترین و کوتاه ترین مسیرهای خروجی علاوه بر ویژگیهای ساختمانی، برخی از مهمترین پارامترهای مرتبط با افراد همچون سرعت و محدودیت های حرکتی بیماران و پراکندگی و توزیع ازدحام بیماران درون ساختمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

21

پایه

طرح مسئاله ریاضی با استفاده از راهبرد WIN

مجید حق وردی

حسین عبدزاده

49800000

هدف این مطالعه بررسی ماهیت طرح مسأله، ضرورت پرداختن به آن، آشنایی با انواع طرح مسأله است. همچنین این مطالعه قصد دارد به بررسی تاثیر طرح مساله با استفاده از راهبرد  WIN  بر حل مساله ریاضی بپردازد

22

پزشکی

بررسی بیان ژن های ترمیمی در مدل کلیه موش سوری متعاقب پیوند سلو لهای بنیادی مزانشیمی

ساسان ساکی

مهریار حبیبی رودکناری بهناز شیخ السلامی

100000000

ارگان کلیه چندین نقش فیزیولوژیکی ضروری را در بدن ایفا می کند، از دفع مواد زائد گرفته تا برقراری تعادل اسمزی. با توجه به عملکرد این ارگان حیاتی، امروزه، بیماری های کلیوی به عنوان یکی از مشکلات تهدید کننده سلامت جامعه مطرح می باشند. از سوی دیگر هدف بسیاری از روش های درمانی به کار رفته همچون دیالیز تنها افزایش طول عمر بیمار تا زمان دریافت پیوند است که علاوه بر هزینه های بالای درمان، روشی طاقت فرسا و تنها گزینه درمانی برای بیمارانی است که ناچار اندمدت زمان طولانی را در انتظار دریافت پیوند مناسب باشند. از طرفی بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته اند نیز با مشکلات بسیاری روبه رو بوده و نیازمند مراقبت مستمر پزشکی می باشند. (3))

23

پایه

بررسی ارتباط شاخص های توپولوژیکی راندیک بالابان وینر شولتز و ماتریس فاصله با برخی خواص فیزیکی و شیمیایی کربوکسیلیک اسید ها و مطالعه کمی ساختار - خاصیت (QSPR)

فاطمه شفیعی

رزیتا ناطوری

49500000

موضوع این تحقیق ارتباط شاخص های توپولوژیکی نظریه گراف با برخی خواص فیزیکی و شیمیایی کربوکسیلیک اسیدها و مطالعه کمی ساختار خاصیت (QSPR) می باشد. اولین هدف این تحقیق  مشخص کردن  شاخص توپولوژیکی مناسب برای برخی از خواص شیمیایی و فیزیکی کربوکسیلیک اسیدهای با تعداد 2 الی 20 کربن در زنجیره کربنی می باشد .این خواص عبارتند از نقطه ذوب و جوش ، ظرفیت گرمایی در حجم و فشار ثابت ، ثابت اسیدی ، انرژی گرمایی ،اختلاف انرژی HOMO_LUMO و..... .البته با توجه به اینکه خواصی انتخاب خواهند شد که بتوانند ارتباط خطی با شاخصهای مورد نظر برقرار سازند لذا بعد از انجام این تحقیق نوع شاخص ها و کمیت ها مشخص خواهد شد.در اولین بخش از این تحقیق با استفاده از روش نظریه گراف شاخص های توپولوژیکی نظیر راندیک،وینر،شولتز،بالابان و ماتریس فاصله برای کربوکسیلیک اسیدهای مورد نظر محاسبه می گردد سپس با کمک نرم افزار گوس ویو و با استفاده از روش محاسبات اغازین خواص مورد نظر بدست خواهد امد سپس با رسم نمودارهای لازم شاخص- کمیت بهترین شاخص برای هر کمیت که بالاترین ضریب همبستگی را ایجاد می نمایند بدست خواهد امد در بخش  دوم  تحقیق به مطالعه (QSPR) پرداخته و اقدام به پیشگویی پاره ای از خواص برای کربوکسیلیک اسیدهایی که در مراجع برای  خواص فوق گزارشی برای انها در دست نیست خواهد شدو بدینوسیله مدلی برای پیش بینی خواص ارایه خواهد گردید

24

انسانی

تحلیل فقهی مواد " کتاب حدود " از قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392

عباسعلی حیدری

 

72000000

محقق در این پژوهش و موضوع مورد نظر که مواد قانونی راجع قصاص را با لسان و عبارات فقها تطبیق داده و آن را با مبانی فقهی اعم از آیات و روایات عرضه خواهد نمود اهداف زیر را در حوزه های مختلف موضوع مورد نظر در دستور کار خود دارد:
1.بررسی و تبیین فقهی قوانین راجع به زنا
2.تحلیل فقهی مواد قانونی راجع به لواط، تفخیذ و مساحقه و قوادی
3.تبیین فقهی و بیان مستندات مواد قانونی جرایم قذف و سبّ النبیّ
4.تبیین فقهی حکم سرقت و شرایط و ضوابط اجرای حد در آن
5.بررسی احکام مصرف مسکر در قانون مجازات اسلامی
6.تحلیل فقهی محاربه، بغی و افساد فی الارض با محوریت مواد قانون مجازات اسلامی

25

انسانی

موانع و راهکارهای جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حسن سبیلان اردستانی

ابتسام رضوی وحیده ترزمی نژاد پرستو اسلامی  ویدا نصرتی

50000000

این طرح پژوهشی  با بودجه 25 میلیون تومان به 5 میلیون تومان تقلیل یافت که در ابتدا قرار بر شناسایی عوامل و موانع حضور دانش آموزان در          دانشگاه آزاد و سپس ارائه راهکار  و در نهایت تهیه ساختار کمیته جذب بوده است.
اما با کاهش یک پنجمی بودجه طرح، از تفصیل این طرح کاسته شده و فقط به تهیه ساختاری برای کمیته جذب دانشو و تهیه پرسشنامه ای  برای فعالیت های آتی و همچنین تهیه متون تبلیغی برای تبلیغات و جذب دانشجو کاهش یافته است.
دانشگاه آزاد و سپس ارائه راهکار  و در نهایت تهیه ساختار کمیته جذب بوده است.
اما با کاهش یک پنجمی بودجه طرح، از تفصیل این طرح کاسته شده و فقط به تهیه ساختاری برای کمیته جذب دانشو و تهیه پرسشنامه ای  برای فعالیت های آتی و همچنین تهیه متون تبلیغی برای تبلیغات و جذب دانشجو کاهش یافته است.

26

پزشکی

بررسی ارتباط بین رفتار رفاهی و معیار های خطرات سلامتی بر اساس مدل رفاه کل گرا(HWM)

فاطمه علیان فینی

مرتضی قاسمی حمید آزادگان قمی

49950000

هدف کلی :  بررسی رفتار رفاهی و پروفایل خطرات سلامتی در مدیران دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک با تاکید بر مدل رفاه کل گرا(HWM)اهداف ویژه : 1- تعیین سطح رفتار رفاهی مدیران دانشگاهی با تاکید بر دیمانسیون فیزیکی 2- تعیین سطح رفتار رفاهی مدیران دانشگاهی با تاکید بر دیمانسیون عاطفی 3- تعیین سطح رفتار رفاهی مدیران دانشگاهی با تاکید بر دیمانسیون معنوی
4- تعیین سطح رفتار رفاهی مدیران دانشگاهی با تاکید بر دیمانسیون اجتماعی
5- تعیین سطح رفتار رفاهی مدیران دانشگاهی با تاکید بر دیمانسیون حرفه ای
6- تعیین فاکتور های مرتبط با خطرات سلامتی مدیران
7- شناسایی مداخلات رفاهی به منظور ارتقاء سطح رفاهی مدیران

27

کشاورزی

بررسی اثر سیستم های کاشت دور آبیاری و نانو کود بیولوژیک بر دو رقم ارزن در اراک

محمد رضا سبحانی

زهرا مرزبان

89970000

پاسخ فیزیولوژیک محصولات زراعی به کودهای شیمیایی نیز به حد نهایی خود رسیده است و اکنون در بسیاری از نقاط جهان، مصرف بیشتر، چیزی بر محصول نمی¬افزاید. همچنین کودهای شیمیایی یکی از منابع مهم انتشار اکسید نیتروژن اتمسفری (N2O) و در نتیجه موجب گرمایش زمین می¬شود (Erisman, 2004). بنابراین چالش اصلی در کشاورزی پایدار این است که استفاده از نهاده¬های خارجی اکوسیستم به حداقل کاهش یابد در حالی که منابع داخل اکوسیستم به نحو بهتر و راندمان بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه ایران از اقلیم خشک و نیمه خشک برخوردار است محدودیت آب در راس عوامل کشاورزی قرار داشته و اغلب تاثیر جدی در تعیین عملکرد گیاهان زاعی مختلف از جمله ارزن دارد. لذا گرایش به سمت طراحی و مدیریت سیستم¬های که بر فرایند¬های اکولوژیک در جهت حفظ تولید در شرایط تنش خشکی و کنترل آفات وابستگی کمتری به مواد شیمیایی دارند تأکید می¬شود (رضوانی مقدم و همکاران، 1388). که از جمله آن می¬توان به کشت مخلوط ارقام مختلف گیاهان و نانو کود بیولوژیک اشاره کرد. همچنین تهیه علوفه برای غذای دام در مناطق خشک و کم آب مناطق مرکزی ایران با توجه به نیاز آبی بالای گیاهان علوفه¬ای از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارزن عموماٌ در مناطق نیمه خشک و شرایط نامطلوب محیطی مانند شرایط محدودیت آبی و حاصلخیزی کم رشد می¬کند و نیاز آبی کمی نسبت به سایر گیاهان علوفه¬ای دارد. این محصول زمانی که برای کاشت بیشتر محصولات دیر است قابل کشت بوده. همچنین طول مدت، شدت و زمان اعمال تنش آبی، تغییرات زیادی را در عملکرد دانه این محصول نشان می¬دهد.  همچنین با توجه به بحران کم آبی در منطقه اراک، این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و علوفه دو رقم ارزن و تعیین بهترین سیستم کاشت سازگار با منطقه انجام خواهد  شد.

28

فنی

مدلسازی وشبیه سازی ولتاژ شکست در ترانزیستورهای گرفنی تک لایه

عباس کریمی

فرانه زرافشان سید عبدالرحمن الحداد

120000000

در این پروژه ولتاژ سطحی، میدان سطحی، ضریب یونیزاسیون و ولتاژ شکست در ترانیستورهای گرفین نانوریبون برای اولین بار مدل ریاضی می­شود. در مدل­سازی ساختار باند، خازن کوانتومی و تجمع حامل­ها در نظر گرفته می­شود. با استفاده از روش شبیه­سازی مونت کارلو نتایج مدل با نتایج شبیه­سازی مقایسه و اعتبار سنجی می­شوند. در انتها ولتاژ شکست محاسبه شده و احتمال ساخت ترانزیستور قدرت از کربن بررسی می­شود. به علاوه بازدهی سنسورهای ای پی دی با استفاده از کربن تخمین زده می­شود.

29

فنی

پمپ مکانیکی استاتیکی کولر

علیرضا نظام آبادی

سید علیرضا مهاجرانی محمد مسلمی

50000000

در این فرایند جهت مکش و پمپاژ آب در کولر پمپ برقی حذف شده و جهت پمپاژ از پمپ مکانیکی استفاده و نیروی محرک پمپ از فولی کولر تا مین می شود. هم اکنون نمونه های پمپ های موجود در بازار و پمپ های که در حال تولید می باشند از نیروی محرک الکتریکی استفاده    می کنند ،که باعث می شود هزینه گزافی پرداخت شود و مصرف کننده با خطر برق گرفتگی نیز مواجه شوند ولی دستگاه ارائه شده در این اختراع با استفاده از نیروی محرک مکانیکی سرمایش کولر را به حد چشمگیری افزایش می دهد و از به هدر رفتن آب جلوگیری و قابلیت نصب برروی تمامی کولرهای موجود در بازار را دارا می باشد همچنین ساخت این پمپ در جهت حل مشکل در تمامی بخش های جامعه به علت استفاده عام از کولر های آب می باشد مثلا در بخش دولتی تمامی ادارات و کارخانجات و در سطح جامعه تمامی خانوارها  لذا بازار وسیعی جهت عرضه و تقاضا موجود می باشد  و قابل حَصر در چند مورد نیست اما در زیر به عنوان مثال چند مورد را نام  می بریم:
1-قابلیت نصب برروی تمامی کوارهای موجود در بازار با سرعت و قیمت پایین
2-نصب آسان و دبی بالای آب در نتیجه بهتر  خنک شدن محیط

30

کشاورزی

بررسی امکان غنی سازی و افزایش تحمل  به خشکی غلات پاییزه( گندم و جو) با استفاده  از منابع مختلف سلنیوم در شرایط دیم

نور علی ساجدی

حمید مدنی عبدالله ساجدی

91750000

به منظور بررسی امکان غنی سازی و افزایش تحمل به خشکی گندم و جو پاییزه با استفاده از منابع مختلف سلنیوم در شرایط دیم  آزمایشی  بصورت فاکتوریل در قالب طرح  بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1394-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا  خواهد شد. عوامل مورد آزمایش شامل منابع مختلف سلنیوم (سلنات و سلنیت سدیم ) و مقادیر  مختلف  سلنیوم خالص ( 0،  18 و 36 گرم در هکتار)  و گیاهان زراعی گندم و جو می باشد. هر کرت آزمایشی شامل شش خط کاشت در نظر گرفته خواهد شد. طول خطوط کاشت شش متر و بین دو کرت نیم متر به صورت نکاشت باقی می ماند..   در زمان ظهور سنبله (59 زیداکس) از هر کرت آزمایش15 برگ  جوان و توسعه یافته از  5 بوته  جدا و صفات فیزیولوزیکی و بیوشیمیایی اندازه گیری خواهد شد.  در زمان رسیدگی صفات زراعی از تعداد 20 بوته  واقع از هر کرت  و عملکرد دانه  از 2 متر مربع برداشت و اندازه گیری خواهد شد. همچنین از هر کرت نمونه ای جهت اندازه گیری مقدار سلنیوم و پروتئین دانه به آزمایشگاه ارسال خواهد شد.

31

کشاورزی

مطالعه گیاه پالایی گونه Astragalus gossypinusدر حذف عناصرZn,Cr,Niاز خاک های اطراف شهرک صنعتی در شهرستان اراک

سمیرا قیاسی

مهدی صفری مهدی نبئی احمد محمدی

78900000

در این تحقیق ابتدا ناحیه مورد مطالعه شبکه بندی شده ودر هر ایستگاه  2  تا 3 نمونه خاک از عمق 0-30 سانتی متری به صورت تصادفی برداشت  می شود سپس نمونه ها با هم ترکیب شده وبه آزمایشگاه انتقال می یابند.بناراین در ناحیه مورد مطالعه جمعا 20 -30 نمونه خاک جهت تعیین غلظت عناصر برداشت می شود.برای تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد .هدف این طرح پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگینی از قبیلNi،Cr،   Zn توسط گونه گیاهی Astragalus gossypinus می باشد

32

پزشکی

بررسی اثر ویتامین D بر سیر بالینی بیماران سکته مغزی

افسون طلایی

فردین فرجی علیرضا رضایی آشتیانی

4500000

در این مطالعه مداخله ای و یا کارآزمایی بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصرشهر اراک پس از انجام CT SCANو MRI مغزی و معاینه نورولوژی و تایید تشخیص سکته مغزی وارد مطالعه می شوند.ازهمه بیماران پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه، پرسشنامه CNSSجهت ارزیابی شدت عارضه عصبی و اطلاعات بالینی تکمیل شده و 5 میلی لیتر خون وریدی گرفته سطح سرمی ویتامین D بوسیله ی  روش HPLC اندازه گیری میشود. بیمارانی که  سطح ویتامین D بایین  تراز 50nmol/l   دارند به دو گروه تقسیم میشوند . گروه مورد علاوه بر درمان روتین سکته مغزی (قرص پلاویکس75میلی گرمی روزانه یک عدد در انواع ایسکمیک و امپول دگزامتازون 8میلی گرمیBd روزانه در نوع هموراژیک) ، به مدت2ماه میزان 50000 واحد در هفته ویتامین Dبه انها داده میشود . بیماران گروه شاهد تنها تحت درمان روتین سکته مغزی قرار میگیرند. مطالعه به صورت دوسوکور انجام خواهد شد و جمع اوری نمونه های دو گروه بصورت هماهنگ از نظر زمانی انجام گرفته و رژیم غذایی افراد تحت مطالعه در هر دوگروه نباید تغییر کند بنابراین جهت انجام این موضوع به بیماران تذکرات لازم داده میشود.  در پایان ماه دوم مجددا پرسشنامه ی CNSS تکمیل واطلاعات جمع اوری و مورد انالیز قرار میگیرد.

33

فنی

تعیین رابطه بین مولفه های انکباتور ساز دانشگاهی با انتقال فناوری مبتنی بر دانش تولید شده به مراکز صنعتی به منظور ارایه یک مدل مناسب

محسن سلیمانی

سید سعید میر عشقی

49750000

با توجه به تاکید ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر درآمد زایی و حرکت به سمتی که دانشگاه آزاد اسلامی تا حد زیادی از شهریه دانشجویی بی نیاز شود ، از نتایج و یافته های این پژوهش ، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می توانند بهره مند شوند. با انتقال فناوری و استفاده از عواملی که به این امر مهم کمک می کنند ، دانش به ثروت تبدیل شده و منابع مالی برای دانشگاه توسعه مییابد . از سوی دیگر نقش دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های صنعتی ، تولیدی و پیشرفت جامعه برای همگان مشخص می شود . برای اولین بار مدل مفهومی انتقال فناوری بر اساس مولفه های انکباتور ساز دانشگاهی شامل پنج بعد ( تجاری سازی طرح های تحقیقاتی ، مدیریت دانش ، توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت ، ایجاد مراکز رشد ، غنی سازی دانش نیروی انسانی ) با واسطه گری نوسعه شرکتهای دانش بنیان ارائه می شود

34

انسانی

تحلیل وضعیت فوتبال اراک از دیدگاه کارشناسان بر اساس SWOT

عزت الله شاه منصوری

خسرو طالبی مهدی مرادی کیانوش شریفی آذر مینا رضایی علی رضایی

77800000

امروزه باشگاه های ورزشی از هر سو با تهدید هایی که حیات و بقای آنها را مختل می کند روبرو هستند. براین اساس، آنها باید با شناخت جایگاه فعلی خود ، نقاط قوت و ضعف خویش را تجزیه وتحلیل کرده و با تکیه بر قوت ها از فرصت های محیطی استفاده کنند و خود را برای مواجه با تهدیدهای احتمالی آماده سازند. این مهم در قالب برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است
           هدف اصلی این تحقیق یافن پاسخ این سؤال مهم است که، نقاط قوت،ضعف،فرصت هاو تهدید ها در   فوتبال اراک از دیدگاه کارشناسان چیست و چه برنامه  ای  برای توسعه ورزش فوتبال اراک،  کاربردی و عملیاتی می باشد؟
 روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده ها به روش میدانی جمع آوری خواهند شد.   ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته خواهد بود . جامعه آماری شامل:  کارشناسان،ورزشکاران با تجربه ، پیشکسوتان و مربیان خواهند بود.(حدود 300نفر).نمونه آماری به صورت نمونه در دسترس انتخاب خواهند شد.از روش های آماری توصیفی  و از آزمون های استنباطی( آزمون تحلیل واریانس،آزمون نسبت ها، برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن ، برای تعیین بار عاملی متغیرها از تحلیل عاملی استفاده خواهد شد .

35

پزشکی

بررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی عصاره های سیر ، زرشک ، شیرین بیان و بادرنجبویه بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ، ای لا کولا و سودوموناس آئروجینوزا

حمید آزادکان قمی

لیلا قاسم زاده عادل عابدی فاطمه ذو الفقاری

90000000

بی شک توسل به گیاهان دارویی ، کهن ترین رهیافت بشر برای درمان بیماری ها بوده است و در خلال توسعه تمامی   تمدن¬های بشری همواره ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک میان آدمی و گیاه وجود داشته است. با این حال هنوز بیشتر گونه¬های گیاهی بررسی نشده و ناشناخته مانده اند و هنوز زمان زیادی مانده است تا                                            
               منابع جدید و با ارزش گیاهی کشف شوند. به این ترتیب گیاهان را می توان به عنوان منبعی از مواد شیمیایی بالقوه مفید دانست که تنها بخشی از آن مورد
                بهره بردار قرار گرفته است.
              این مواد شیمیایی بالقوه مفید را می توان نه تنها به عنوان دارو بلکه به عنوان الگویی بی نظیر به صورت نقطه شروعی برای ساخت آنالوگ های دارویی به کار برد.
               با توجه به مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای آنتی باکتریال و آنتی فانگال شیمیایی ، رویکرد تحقیقات علمی به منابع طبیعی در چند دهه ی اخیر بسیار
               فراوان می باشد..اسانس ها یا روغن های فرار موادی هستند که در اندام های مختلف گیاه از جمله پوست، برگ، گل، میوه و .... یافت می شوند و در غدد ترشحی
               یا کرک ها یا مجاری ترشحی ساخت و ذخیره می گردند. این مواد معطر، و دارای بو ورایحه قوی و فرارند. این مواد عموماٌ در آب حل نمی شوند و وزن مخصوص
 کمتر از آب دارند. روش استخراج آن ها نیز عموماً به شکل تقطیر با بخار آب می باشد.

36

فنی

ایجاد خاصیت محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش بر روی منسوجات با کمک نمک های فلزی

شیلا شهیدی

بهاره موذن چی

79360000

یکی از مسائلی که امروزه بسیار مورد توجه قرار می گیرد بحث حفاظت بدن و پوست از اشعه ماوراء بنفش می باشد. با توجه به نازک شدن لایه اوزن توجه به این مقوله بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای در این خصوص در حال انجام است و استفاده از کرمهای مخصوص توصیه می شود. محقیقن حوزه مهندسی نساجی نیز در تلاش هستند تا منسوجاتی را تهیه نمایند که پوست بدن را در برابر این اشعه حفاظت نماید. این منسوجات می توانند به عنوان لباس کار برای افرادی که تحت اشعه خورشید قرار می گیرند استفاده شود. به طور مثال، لباس صیادان و کشاورزان و کارگران ساختمانی لازم است که از این جنس باشد. با توجه به اهمیت موضوع ما نیز بر آن شدیم تا اثر نمکهای فلزی مختلف را بر خواص محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش کالای نساجی بررسی نماییم. لذا از نمکهای فلزی مختلف استفاده می نماییم و با کمک اسپکتروفتومتری انتقالی، خواص حفاظت در برابر اشعه را باهم قیاس می نماییم. خواص مورفولوژیکالی منسوجات آغشته شده توسط میکروسکوپ انعکاسی روبشی بررسی می گردد.

37

پایه

بررسی همبستگی بین سختی و اثرات آنومری در سیستم های  M-C-X(M=O,S,SE,X=F,CL,BR)

داود نوری شرق

داریوش طهماسبی هاکان کای

149900000

در این تحقیق همبستگی بین سختی کل و اثرات آنومری در سیستم های M-C-X(M=O,S,SE,X=F,CL,BR) با استفاده از روش های نظریه تابعیت چگالی        هیبریدی و تحلیل اوربیتال پیوندی طبیعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت بر اساس اصل سختی بیشینه که توسط پیرسون ارایه شده است مولکول     ها خودشان را طوری مرتب می کنند که دارای بیشترین سختی باشند قابل ذکر است که اصل سختی بیشینه برای برخی از تبدیل های شیمیایی و       فیزیکی با موفقیت به کار برده شده است  اثرات قطببش پذیری که از تغییر شکل توزیع الکترونی نتیجه می شود می تواند با اثرات آنومری حاصل از انتقالات الکترونی همبستگی داشته باشد. در این تحقیق همبستگی بین پایداری صورت بندی های محوری هتروسیل های سیر شده شش عضوی دارای استخلاف اتم های هالوژن الکترونگاتیو  در کربن 2 در مقایسه با صورت بندی های استوایی مربوطه و سختی آنهال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.