انتخاب وب سایت

مقالات چاپ شده در مجلات علمی

آخرین بروزرسانی اسفند 94

 

دانشکده

عنوان مقاله

نویسنده

همکاران

نام مجله

نوع مجله

پایه

Silver tungstate nanostructures:Electrochemical synthesis and its statistical optimization

مجید رمضانی

پور مرتضوی صادق پور یزدانی کهساری

Journal of Materials Science:Materials in Electronics

ISIWOS

پایه

Simplemicrowave-assisted synthesis of Cu@CuSo4as co-catalyst of Tio2 for photocatalytic degradation of methylene blue

مجید رمضانی

ذبیح الله ضرغامی مهناز مداح فر

Materrials Letters

ISIWOS

فنی

Studying the mechanical properties of composites made of kenaf-nylon 66 fabric,silica nanoparticles,and epoxy    resin

مسعود علیزاده

فرشاد لهراسبی رامین خواجوی ناصر کردانی حمید رضا بهاروندی معین رضا نژاد

Polymer composites

ISIWOS

فنی

تاثیر کامپوزیت (نانو نقره و نانو سیلیکون) بر روی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های پنبه ای

عماد الدین هزاوه ئی

الهه حاتمی

مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

پؤوهشی وزارتین

پایه

Removal of methylene blue dye aqueous solutions by elaeagnusan gastifolial as an adsorbent

اعظم مرجانی

رضوان زین العابدین عارف شکری مجید ساقی محمد حسین بیگتان

Oriental journal of chemistry

ISI-LISTED

پایه

Quantum Chemical Studies on the Corrosion Inhibition of Some Hector Bases on Mild Steel IN Acidic Medium

مجید خدایی

علی نیازی

Oriental journal of chemistry

ISI-LISTED

انسانی

عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه

اسفندیار خسروی زاده

عزت الله شاهمنصوری جمال روشن زاده

مطالعات راهبردی ورزش جوانان

پؤوهشی وزارتین

پایه

Application of mercaptoacetic acid as a Capping agent , solvent , and precursor to fabricate IN2S3 Nanostructures

افشین داودی

مجید رمضانی مهناز مداح فر

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

ISIWOS

کشاورزی

بررسی ویژگی های مورفومتری نبکاها و مقدار ماسه تجمع یافته در تیپ گیاهی قره داغ در کویر میقان اراک

حمید ترنج زر

عباس احمدی آزاده فتحی

Journal of Rangeland Science

پژوهشی آزاد ISC

پایه

Magnetic stirring - assisted dispersive liquid - liquid microextraction in narrow neck glass tube for determination of  cadmium in water , fruit and vegetable samples using response surface methodology

مجید رمضانی

علی نیازی علی محمد زاده

Desalination and Water Treatment

ISIWOS

انسانی

ریشه یابی فرهنگی و ادبی جشن های ایران و فرانسه

پریسا مهم کار خیر اندیش

محمد رضا محسنی بهزاد هاشمی

مطالعات ادبیات تطبیقی

پژوهشی آزاد ISC

پایه

Floation organic drop microextration combined with electrothermal atomic absorption spectrometry for trace determination of cobalt in oil refining wastewaters

شمسی پور

مجید رمضانی میران بیگی

Energy Sources,Part A:Recovery,Utilization, and Environmental Effects

ISIWOS

پایه

Reversed - phase vortex  - assisted liquid - liquid micriextraction :A new sample preparation method for the determination of amygdalin in oil and kernel samples

روح الله حیدری

محمد علیمرادی محمد حسینی

Journal of Separation Science

ISIWOS

فنی

ارزیابی چرخه حیات نیروگاه اتمی بوشهر از دیدگاه اثر بر تغییر اقلیم

نرگس کارگری

رضا مستوری افسانه اقدامی

پژوهش های محیط زیست

پؤوهشی وزارتین

پایه

Relationship between thermodynamic properties and topological indices of the monocarboxylic acides applications in QSPR

فاطمه شفیعی

 

Iranian Journal of Mathematical Chemistry Manuscript

پؤوهشی وزارتین

پایه

Correlations between hardness, electronegativity, anomeric effect
associated with electron delocalizations and electrostatic interactions
in 1,4,5,8-tetraoxadecalin and its analogs containing S and Se atoms   

associated with electron delocalizations and electrostatic interactions
in 1,4,5,8-tetraoxadecalin and its analogs containing S and Se atoms

داود نوری شرق

ندا حسن زاده

Computational and Teheoretical Chemistry

ISIWOS

پایه

Symmetry breaking in the axial symmetrical configurations of
enolic propanedial, propanedithial, and propanediselenal:
pseudo Jahn–Teller effect versus the resonance-assisted
hydrogen bond theory

داود نوری شرق

الهه جلالی

Pagination not final

ISIWOS

پایه

A Step by step method to improve the performance of decision making units

محمد ایزدیخواه

 

گستره ریاضی

پژوهشی آزاد ISC

پایه

PMMA- Grafted silica aerogel nanoparticles via in situ SR@NIATRP:Grafting through approach

خضروالله خضری

یوسف فضلی احسان کولانی حسن علیجانی

Microporous and Mesoporous Materials

ISIWOS

پایه

Statistical optimization of synthesis procedure and characterization of europium(III)molybdate nano-plates

سعید پور مرتضوی

یوسف فضلی مهدی رحیمی محمد محمد زاده

Applied PhysicsA

ISIWOS

فنی

A Learning approach to the bandwidth multicolouring problem

جواد اکبری ترکستانی

 

Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence

ISIWOS

فنی

The prediction of the speed of sound of in hyrocarbon liquids and gases :The peng -Robinson equation of state versus SAFT-BACK

بهرامیان

محمود سلیمی

PetroliumScience and Technology

ISIWOS

کشاورزی

اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و سلنیوم بر ویژگی های زراعی ، فیزیولوژیکی و کیفی نخود در شرایط دیم

نور علی ساجدی

علی مرتضی چراغی مسعود گماریان

پژوهش های حبوبات ایران

پؤوهشی وزارتین

انسانی

A Comparativee study of psychological well - being , meta-emotion ,and resiliency in fertile and infertile women

شهریار درگاهی

ذبیح الله پیرانی مسلم عباسی عبدالله درگاهی عزیز کامران محمد تقی سوادپور

مجله علوم پزشکی قم

پؤوهشی وزارتین

پایه

Structural,energetic and electrical properties of encapsulation of penicillamine drug into the CNTs based on vdW-DF perspective

سعید جامه بزرگی

آمنه خرسندی مهیار رضوانی رضا قیاسی

PhysicaE

ISIWOS

فنی

Free vibration analysis of two-dimensional functionally graded axisymmetric cylindreical shell on winkler – Pasternak elastic foundation by first – order shear deformation theory and using navier-differential quadrature solution methods

رضا بهادری

سید محمد مهدی نجفی زاده

Applied Mathematical Modelling

ISIWOS

پایه

Electrochemical and Theoretical Evaluation of 5,5′-(Pyridine-2,6-diyl)bis(4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol) as a Novel Corrosion Inhibitor of Mild Steel in the Acidic Medium

مجید خدایی تهرانی

علی نیازی

International Journal of
ELECTROCHEMICAL
SCIENCE

ISIWOS

فنی


Improving synthetic and natural dyeability of polyester fabrics by dielectric barrier
discharge

شیلا شهیدی

محمود قران نویس یاکوب وینر

Journal of Plastic Film & Sheeting

ISIWOS

فنی

Effect of Single Wall and Carboxylated Single Wall Carbon Nanotube on
Conduction Properties of Wool Fabrics

زهرا متقی

شیلا شهیدی

Journal of Natural Fibers

ISIWOS

پایه

Peconcentration and spectrophotometric determination of trace
amounts of Aspirin in aquatic and biological samples by solid
phase extraction using magnetic nanoparticles

علی نیازی

ندا خورشیدی مریم سرخوش عاطفه نظام آبادی

مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

پؤوهشی وزارتین

پایه

Removal of CU(II) aqueous solutions using dried activated sludge and dried activated Nano-sludge: Adsorption on a fixed - bad column

زهرا احمری

علی نیازی مرتضی خسروی

Oriental journal of chemistry

ISI-LISTED

پایه

Synthesis, characterization, and morphological control of Na1/2Bi1/2Cu3Ti4O12 through modify sol–gel method

سید مصطفی حسین پور مشکانی

مجید رمضانی،  علی سبحانی نسب

journal of Materials  Sciences:Mater Electron

ISIWOS

پایه

Bismuth selenide nanoparticles:simple synthesis,characterization,and its light harvesting applications in the presence of novel precursor

افشین داودی

مجید رمضانی،  علی سبحانی نسب

journal of Materials  Sciences:Mater Electron

ISIWOS

فنی

Stochastic Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem

جواد اکبری ترکستانی

 

Fundamenta Informaticae

ISIWOS

فنی

An Energy-Efficient Topology Control Mechanismfor Wireless Sensor Networks Based on Transmit Power Adjustment

جواد اکبری ترکستانی

 

Wireless Pers Commun

ISIWOS

فنی

APPROXIMATION ALGORITHMS FOR STEINER CONNECTED DOMINATING SET: A LEARNING AUTOMATA APPROACH

جواد اکبری ترکستانی

 

World Scientific

ISIWOS

مدیریت

بررسی رابطه بین اعزام هیات های تجاری با عملکرد صادراتی ( استان مرکزی 1390-1387)

پیمان غفاری آشتیانی

رضا ملکی

دو ماهنامه برسی های بازرگانی

ترئیجی وزارتین

انسانی

بررسی وضعیت همبستگی اجتماعی در توسعه شهری اراک

مریم یار محمد توسکی

 

فصلنامه مطالعات ملی

پؤوهشی وزارتین

پایه

A simple method for determination of carmine in food samples based on
cloud point extraction and spectrophotometric detection

روح الله حیدری

محمد حسینی ساناز سرابی

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy

ISIWOS

پایه

Oxidative aromatization of some 1,4-dihydropyridines by aqueous
hydrogen peroxide in ethanol

معصومه عبدلی سنجانی

مریم حاجی بابایی

Iranian Chemical Communication

پؤوهشی وزارتین

پایه

Preconcentration and simultaneous
spectrophotometric determination of copper and
mercury by dispersive liquid–liquid microextraction
and orthogonal signal correction–partial least squares

علی نیازی

مجید رمضانی حبیبی

Arabian Journal of Chemistry

ISIWOS

پایه

تشخیص ناباروری به کمک تکنیک های داده کاوی

حیدری

ابوالفضل سعیدی فر

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

پؤوهشی وزارتین

کشاورزی

تاثیر پلیمر سوپر جاذب بر صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم دیم

احمد رضا عابدینی

نور علی ساجدی

  نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)

پؤوهشی وزارتین

کشاورزی

پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت

محمد میرزا خانی

نور علی ساجدی زهرا همتی

نشریه پژوهشهای زراعی ایران 

پؤوهشی وزارتین

انسانی

طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن

آناهیتا خدابخشی کولایی

داود تقوایی طیبه بساطی مطلق عزیز الله تاجیک اسماعیلی معصومه رحمتی زاده

روان پرستاری

پؤوهشی وزارتین

انسانی

مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

مهدی نجفی

داود تقوایی محمد رضا سالاری فر

مطالعات اسلام و روانشناسی

پؤوهشی وزارتین

انسانی

رابطه ابعاد خود پنداره با انگیزش تحصیلی (خواندن ، نوشتن و ریاضی) دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی های یاد گیری

سعید آریان پور

مرضیه امیری منش داود تقوایی طاهره حق طلب

ناتواناییهای یاد گیری

پؤوهشی وزارتین

انسانی

اثر بخشی درمان دیالیکتیک بر ملامت خود و دیگران ، نشخوارگری و فاجعه سازی زنان مبتلا به سرطان پستان

داود تقوایی

عباس مسجدی مهدی جعفری

اندیشه ورفتار

پژوهشی آزاد ISC

انسانی

نقش واسطه های عشق در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی

زهرا مطیعی

داود تقوایی احمد برجعلی

علوم رفتاری

پؤوهشی وزارتین

انسانی

نقش تعلل ورزی و خود تنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان

ذبیح پیرانی

مسلم عباسی شهریار درگاهی فرزانه بنیادی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

پؤوهشی وزارتین

مدیریت

تاثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی استان های کشور

احمد سرلک

 

مدیریت بهداشت و درمان

پژوهشی آزاد

پایه

Synthesis of modified maghemite nanoparticles and its application for removal of acridine orange aqueous solutions by using

علی نیازی

فاطمه باغبان شهری

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

ISIWOS

پایه

Synthesis and characterization of silica agrogel-dispersed random poly(styrene-co-butyl acrylate) nanocomposites by atom transfer radical copolymerization:A reverse approach

خضرالله خضری

یوسف فضلی حسن علیجانی

Journal of Inorganic and  Organometallic  Polymers and Materials

ISIWOS

فنی

A review - application of physical vapor deposition(PVD) and relatrd methodes in the textile industry

شیلا شهیدی

بهاره موذن چی محمود قران نویس

European Physical Journal Applied Physics

ISIWOS

فنی

Effect of plasma treatment on self-cleaning of textile fabric using titanium dioxide

شیلا شهیدی

محمود قران نویس ابو سعید رشیدی محمد احمدی

Micro & Nano Letters

ISIWOS

پایه

Ag@Ag2SO4 nanoparticles: simple microwave-assistance
synthesis, characterization and its co-photocatalytic degradation
of methylene blue

ذبیح الله زرقامی

مجید رمضانی مهناز مداح فر

Journal of Materials Science:Materials in Electronics

ISIWOS

پایه

Facile hydrothermal synthesis, formation mechanism,
and characterization of In(OH)3 nanostructures for preparation
of In2O3 nanoparticles using novel starting reagents

مجید رمضانی

ذبیح الله زرقامی مهناز مداح فر

Journal of Materials Science:Materials in Electronics

ISIWOS

پایه

Development of flotation - assisted homogeneous liquid -liquid microexatraction to determine organochlorine pesticides in soil by GC-ms

علی نیازی

مریم سرخوش

Chemistry Letters

ISIWOS

کشاورزی

بررسی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی گندم رقم الوند تحت شرایط تنش آبی مصرف کود دامی و بنتونیت

محمد میرزا خانی

نور علی ساجدی محمد فرمهینی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

پؤوهشی وزارتین

انسانی

تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر سرمایه فرهنگی جوانان شهر اراک در سال 1392

شاهرخ حکمت

فرانک سیدی

مطالعات میان فرهنگی

پؤوهشی وزارتین

پایه

A novel aeration - assisted homogenous liquid- liquid microextration for determination of thorium and uranium in water and hair samples by inductively coupled plasma - mass spectroscopy

علی نیازی

سمیه ویسه

Talanta

ISIWOS

مدیریت

اولویت بندی استراتژی های بیمارستان و مرکز قلب سینای اصفهان به روش تحلیل سلسله مراتبی

فاطمه نصر اصفهانی

محمد صادق حری مسعود فردوسی

مدیریت بهداشت و درمان

پؤوهشی وزارتین

پایه

Application of multivariate image analysis in qspr study of pka of various acides by principal components-lest squares support vector machine

علی نیازی

سمیه ویسه حمید حمزه علی جهانبخش قاسمی

Journal of Chiliean chemical Society

ISIWOS

انسانی

بررسی جایگاه هفت مقام عرفانی در غزلیات حافظ

شاهرخ حکمت

 

پژوهش های اعتقادی کلامی

پژوهشی وزارتین

مدیریت

A model for illustrating the effective factors of strategic behavior

حبیب الله جوانمرد

 

IraNIAN journal of Management Studies

پؤوهشی وزارتین

مدیریت

تخصیص فضای انبارش کانتینر ها در یک پایانه کانتینری تحت شرایط عدم قطعیت

حبیب الله جوانمرد

حدیث دریکوند

چشم انداز مدیریت صنعتی

پؤوهشی وزارتین

مدیریت

پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش بینی خاکستری

حبیب الله جوانمرد

سیده فاطمه نقدیان

مدلسازی اقتصادی

پؤوهشی وزارتین

پایه

A new data envelopment analysis method for ranking decision making units: an application in industrial parks

محمد ایزدیخواه

رضا فریزی پور

Expert Systems

ISIWOS

پایه

The origin of the anatomeric effect:Probing the impacts of steroelectronic interaction

داود نوری شرق ندا حسن زاده

مهدیه فرزی پور بهاره احمدی

Organic&Biomolecular chemistry

ISIWOS

پایه

Symmetry breaking in the planar configurations of disilicon tetrahalides:pseudo-jahn-teller effect parameters,hardness and electronegativity

داود نوری شرق

غزاله کوچک زاده

Physical Chemistry Chemical Physics

ISIWOS

انسانی

اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود افسردگی و تصویر بدنی زنان مبتلا به چاقی

آناهیتا خدابخشی کولایی

داود تقوایی بهاره غلامحسینی

سلامت اجتماعی

پؤوهشی وزارتین

مدیریت

بررسی تاثیر ابعاد ادراک قیمت بر خبرگی  قیمت و میزان لذت بخشی خرید

پیمان غفاری آشتیانی

 

مدیریت بازاریابی

پژوهشی آزاد ISC

مدیریت

بررسی تاثیر شایستگی فناوری اطلاعات بر فرایند های دانش در دادگستری شهر اراک

راحله اسفندانی

مصطفی علیمیری

مدیریت فن آوری اطلاعات

پؤوهشی وزارتین

پایه

Synthesis and characterization of polyurethan/poly(vinylpyridine)composite membrane for desulfurization of gasolin

اعظم مرجانی

محمد روستایی قلعه نویی مهدی قدیری

RSC Advances

ISIWOS

پایه

Preparation of 2,3-Diarylthiazolidin-4- One Derivatives using barium molybdate nanopoeders

مجید قشنگ

هادی تقریر

Synthesis and Reactivity in Inorganic,Metal-Organic,and Nano-Metal Chemistry

ISIWOS

پایه

Green fast and ive preconcentration of lead ions various materices using a novel magnetic sheet - like resin

یوسف فضلی

مصطفی حسین بیگی حسن علی جانی

Analytical Methode

ISIWOS

پایه

Development of a novel PH sensor based upon Janus Green B immobilized on triacetyl cellulose membrance:Experimental design and optimization

علی نیازی

نرگس چمکوری ولی زارع شاه آبادی

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy

ISIWOS

پایه

Application of wavelet and genetic algorithms for QARstudy on5-lipoxygenase inhibitors and design compounds

فاطمه باغبان شهری

علی نیازی

Application of wavelet and genetic algorithms for QARstudy on5-lipoxygenase inhibitors and design compounds

فاطمه باغبان شهری

پایه

Quantitative structure activity relationship  study of inhibitory activities of 5-lipoxygenase and design new compounds by different chemometrics methods

فاطمه باغبان شهری

علی نیازی

Quantitative structure activity relationship  study of inhibitory activities of 5-lipoxygenase and design new compounds by different chemometrics methods

فاطمه باغبان شهری

انسانی

ریشه یابی فرهنگی و ادبی جشن های ایران و فرانسه

پریسا مهم کار خیر اندیش

محمد رضا محسنی بهزاد هاشمی

ریشه یابی فرهنگی و ادبی جشن های ایران و فرانسه

پریسا مهم کار خیر اندیش

انسانی

جلوه یایی از بازتاب انتقاد اجتماعی نوتومب در بهت و لرز

محبوبه فهیم کلام

محمد رضا محسنی

جلوه یایی از بازتاب انتقاد اجتماعی نوتومب در بهت و لرز

محبوبه فهیم کلام

مدیریت

مطالعه تاثیر محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها

مجید زنجیردار

اعظم خادمی

مطالعه تاثیر محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها

مجید زنجیردار

پایه

Synthesis, characterization, and manegnetic property of monoferrite BaFe2O4nanoparticles with aid of anovel precursor

مصطفی حسین پور مشکانی

مجید رمضانی عبدالله جاویدان علی سبحانی نیب

Synthesis, characterization, and manegnetic property of monoferrite BaFe2O4nanoparticles with aid of anovel precursor

مصطفی حسین پور مشکانی

پایه

Effient and ive extraction and determination of ultra trace amounts of Hg2 using solid phase extraction combined with ion pair based surfactant-asshsted dispersive liquid-liquid microextraction

مرضیه صادقی

مجید رمضانی زیبا نعمتی فر محسن ایراندوست پریا حمزه ای علی براتی مجتبی شمسی پور

Effient and ive extraction and determination of ultra trace amounts of Hg2 using solid phase extraction combined with ion pair based surfactant-asshsted dispersive liquid-liquid microextraction

مرضیه صادقی

فنی

Influence of plasma treatment on CNTabsorption of cotton fabric and its electrical conductivity and antibacterial activity

شیلا شهیدی

فرزانه مجتهدعمادالدین هزاوه

Influence of plasma treatment on CNTabsorption of cotton fabric and its electrical conductivity and antibacterial activity

شیلا شهیدی

پایه

AULTRA -FAST SPECTROSCOPY INVESTIGATION OF VERWEY TRANSITION IN MAGNETITE

عباس مختاری

Neal,Blythe,Gehring

AULTRA -FAST SPECTROSCOPY INVESTIGATION OF VERWEY TRANSITION IN MAGNETITE

عباس مختاری

انسانی

Study of cultural translation of names of "in search of lost time"

رزیتا عیلانی

 

Study of cultural translation of names of "in search of lost time"

رزیتا عیلانی

انسانی

نقش سیستم های فعال ساز /بازداری رفتاری و اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی

ذبیح پیرانی

 

نقش سیستم های فعال ساز /بازداری رفتاری و اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی

ذبیح پیرانی

انسانی

واکاوی و سنجش توحید ولایی - اسلامی مابین علامه طباطبایی ، شیخ محمود شبستری و عطار نیشابوری

مهدی رضا کمالی بانیانی

محمد رضا اسعد مجید رضا کمالی بانیانی

واکاوی و سنجش توحید ولایی - اسلامی مابین علامه طباطبایی ، شیخ محمود شبستری و عطار نیشابوری

مهدی رضا کمالی بانیانی

پایه

بررسی تاثیر کورکومیم بر پارامترهای اسپرمی آسیب های ناشی از کادمیوم در موش

حمید رضا مومنی

شیما چهره ای زهرا اتابکی نجمه اسکندری

بررسی تاثیر کورکومیم بر پارامترهای اسپرمی آسیب های ناشی از کادمیوم در موش

حمید رضا مومنی

پایه

Degradation of ortho - toluidine in petrochemical wasteter by ozonation, UV/O3,O3/H2O2 and UV/O3/H2O2 Processes

کاظم مهانپور

عارف شکری داود سودبر

Degradation of ortho - toluidine in petrochemical wasteter by ozonation, UV/O3,O3/H2O2 and UV/O3/H2O2 Processes

کاظم مهانپور

پایه

A new approach to the study of fixed point theory for  simulation functions

فرشیدخجسته

SATISH SHUKLA, STOJAN RADENOVIC

A new approach to the study of fixed point theory for  simulation functions

فرشیدخجسته

پایه

A note on fixed point results in complex - valued metric spaces

ERDAL KARAPINAR

SALEH A AL -MEZEL , HAMED ALSULAMI, فرشیدخجسته

A note on fixed point results in complex - valued metric spaces

ERDAL KARAPINAR

پایه

Application of graph theory:Relationship of topological indices with the partition coefficient (logP)OF THE MONOCARBOXYLIC ACIDS

فاطمه شفیعی

 

Application of graph theory:Relationship of topological indices with the partition coefficient (logP)OF THE MONOCARBOXYLIC ACIDS

فاطمه شفیعی

پایه

Investigation of modified layered double hydroxide nanocontainer as a corrosion inhibitor for carbon steel in acidic medium

مجید خدایی تهرانی

علی نیازی

Investigation of modified layered double hydroxide nanocontainer as a corrosion inhibitor for carbon steel in acidic medium

مجید خدایی تهرانی

پایه

Synthesis of maghemite nanoparticles and its application for removal of titan yellow aqueous solutions using full factorial design

علی نیازی

احمد اکرمی

Synthesis of maghemite nanoparticles and its application for removal of titan yellow aqueous solutions using full factorial design

علی نیازی

پایه

Development of a novel PH sensor based upon Janus Green B immobilized on triacetyl cellulose membrance:Experimental design and optimization

امیر جلالیان

معصومه ذوقی علی نیازی فریبا جوهری بهروز علیرضا پور سرور رمضانپور

Development of a novel PH sensor based upon Janus Green B immobilized on triacetyl cellulose membrance:Experimental design and optimization

امیر جلالیان

پایه

Investigation of various feed conditions on NGL plant energy and exergy performance:A case study

حمید رضا جوادیان

ناهید قاسمی شهرام طهماسبی آرش باوند عباس آبادی سمیه مشهدی مهدی فتاحی یاسر رستمی حیدر مداح

Investigation of various feed conditions on NGL plant energy and exergy performance:A case study

حمید رضا جوادیان

پایه

Microwave-assisted functionalization of rosa canina-Lfruits activated carbon with tetraethylenepentamine and its adsorption behavior toward Ni(II)in aqueous solution:Kinetic , equilibrium and thermodynamic studies

حمید رضا جوادیان

ناهید قاسمی محمد زینعلی خسرو شاهی آرش باوند عباس آبادی سمیه مشهدی مهدی فتاحی

Microwave-assisted functionalization of rosa canina-Lfruits activated carbon with tetraethylenepentamine and its adsorption behavior toward Ni(II)in aqueous solution:Kinetic , equilibrium and thermodynamic studies

حمید رضا جوادیان

پایه

Microporusnanocrystalline NaA zeolite prepared by microwave assisted hydrothermal method and determination of kinetic,isotherm and thermodynamic parameters of the batch sorption of Ni(II)

مریم قاسمی

ناهید قاسمی حامد رضا جوادیان shilipi agarwal vinod kumar gupta

Microporusnanocrystalline NaA zeolite prepared by microwave assisted hydrothermal method and determination of kinetic,isotherm and thermodynamic parameters of the batch sorption of Ni(II)

مریم قاسمی

پایه

A facile novel and low-temperature synthesis of Mgo nanorods via thermal decomposition using new starting reagent and its photocatalytic activity evaluation

ذبیح الله زرقامی

مجید رمضانی ناهید صالحی فر

A facile novel and low-temperature synthesis of Mgo nanorods via thermal decomposition using new starting reagent and its photocatalytic activity evaluation

ذبیح الله زرقامی

پایه

A facile hydrothermal route to the synthesis of ZnIn2S4 quantum dots in the presence of thioglcolic acid and investigation its light harvesting application

مجید رمضانی

محمد عبادی ذبیح الله زرقامی

A facile hydrothermal route to the synthesis of ZnIn2S4 quantum dots in the presence of thioglcolic acid and investigation its light harvesting application

مجید رمضانی

پایه

Calulation of NaCl,KCL and LiCl salt activity coefficients in polyethylene glycol(PEG4000) water system using modified PHSC equation of state , extended debye -Huckel model and pitzer model

اعظم مرجانی

 

Calulation of NaCl,KCL and LiCl salt activity coefficients in polyethylene glycol(PEG4000) water system using modified PHSC equation of state , extended debye -Huckel model and pitzer model

اعظم مرجانی

پایه

Synthesis and characterization of Fe2O3 -Zno -ZnFe2O3/carbon nanocomposite and its Application to removal of bromophenol blue dye using ultrasonic assisted method:optimization by response surface methodology and genetic algorithm

مجید رمضانی

عبد المحمد قائدی  محمد زاده

Synthesis and characterization of Fe2O3 -Zno -ZnFe2O3/carbon nanocomposite and its Application to removal of bromophenol blue dye using ultrasonic assisted method:optimization by response surface methodology and genetic algorithm

مجید رمضانی

پایه

Theoretical study of electron trancfer process between fullerenes and membrane cell of helicobacter pylori

نرگس ذوالفقار کرهرودی

ارمان طاهرپور

Theoretical study of electron trancfer process between fullerenes and membrane cell of helicobacter pylori

نرگس ذوالفقار کرهرودی

انسانی

طرح کنترافرنسیا و نقش آن در پیشبرد قران پژوهی غرب

عباس احمد وند

محمد رحیم بیرقی

طرح کنترافرنسیا و نقش آن در پیشبرد قران پژوهی غرب

عباس احمد وند

انسانی

بررسی تطبیقی ور جم در اساطیر ایرانی و طوفان نوح در تورات

میرجلالدین کزازی

جواد تراب پور

بررسی تطبیقی ور جم در اساطیر ایرانی و طوفان نوح در تورات

میرجلالدین کزازی

فنی

A Heuristic Algorithm Based on Line-up Competition
and Generalized Pattern Search for Solving Integer and Mixed
Integer Non-linear Optimization Problems

بهروز شهریاری

مهدی تاجداری شهرام یوسفی محمد رضا کاراموز

A Heuristic Algorithm Based on Line-up Competition
and Generalized Pattern Search for Solving Integer and Mixed
Integer Non-linear Optimization Problems

بهروز شهریاری

فنی

طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی توربوجت

بهروز شهریاری

مهدی تاجداری شهرام یوسفی محمد رضا کاراموز

طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی توربوجت

بهروز شهریاری

فنی

بررسی چقرمگی شکست نانوکامپوزیتهای B4C-TiB2 با روش آزمون فرورفتگی
ویکرز در بارگذاریهای مختلف

مهدی تاجداری

حمید رضا بهاروندی علیرضا مرادخانی

بررسی چقرمگی شکست نانوکامپوزیتهای B4C-TiB2 با روش آزمون فرورفتگی
ویکرز در بارگذاریهای مختلف

مهدی تاجداری

فنی

تحلیل ابعادی شکلدهی سازه نین کُروی از آلیاژ تیتانیوم 6 4 ، به وو هیروواسهتاتی - -
سوپرپلاستیک

فرهاد فرهادزاده

مهدی تاجداری مهدی سلمانی رضا جعفری ندوشن

تحلیل ابعادی شکلدهی سازه نین کُروی از آلیاژ تیتانیوم 6 4 ، به وو هیروواسهتاتی - -
سوپرپلاستیک

فرهاد فرهادزاده

فنی

پیش بینی مقدار گشتاور مورد نیاز در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

یعقوب دادگر اصل

مهدی تاجداری حسن مسلمی بهنام داودی روح الله عزیزی ولی الله پناهی

پیش بینی مقدار گشتاور مورد نیاز در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

یعقوب دادگر اصل

فنی

پارامترهای موثر در نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V

مهدی تاجداری

علی عبدالهی خانگاهی حمید عرب

پارامترهای موثر در نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V

مهدی تاجداری

مدیریت

ارزیابی و تجزیه کارایی فنی شرکت های برق منطقه ای ایران با رویکرد سه مرحله ای تحلیل پوششی داده ها

مهرداد سلیمی

محمد علی کرامتی

ارزیابی و تجزیه کارایی فنی شرکت های برق منطقه ای ایران با رویکرد سه مرحله ای تحلیل پوششی داده ها

مهرداد سلیمی

مدیریت

اهمیت استخدام نیروی انسانی شایسته و نقش آن بر ارتقای کارایی ( یک مطالعه موردی)

عباس چنگیزی

محمد علی کرامتی

اهمیت استخدام نیروی انسانی شایسته و نقش آن بر ارتقای کارایی ( یک مطالعه موردی)

عباس چنگیزی

پایه

Study of electron transfer process between fullerenes and membrane cells of E- coll in presence of dihydrostreptomycin in Na Cl and sucrose medias

نرگس ذوالفقار کرهرودی

ارمان طاهرپور

Study of electron transfer process between fullerenes and membrane cells of E- coll in presence of dihydrostreptomycin in Na Cl and sucrose medias

نرگس ذوالفقار کرهرودی