انتخاب وب سایت

فرم تشویق و رکود علمی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم تشویق و رکود علمی

 

شهریور 1395

 

 


فرم قرارداد داخلی دانشجویان دکتری پژوهش محور

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

 

شهریور 1395

 

 

فرم های طرح های پژوهشی

عنوان

ناریخ بارگزاری

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی

شهریور 1393

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

 شهریور 1393

فرم قرارداد طرح پژوهشی

شهریور 1393

فرم تعهد ارایه مقاله طرح

شهریور 1395

فرم سخنرانی طرح

شهریور 1393

فرم صفر خام

شهریور 1393

فرم الف شناسنامه طرح پژوهشی

شهریور 1395

 

 

فرم های شرکت در کنفرانس های خارجی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی

شهریور 1395

 

 

فرم های چاپ مقاله در مجلات

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم بررسی مقالات اعضای هیات علمی توسط گروه آموزشی 

شهریور 95

فرم جشهریورد تشویقی مقالات

شهریور 1395

آدرس دهی مقالات

شهریور 1395

 

 

فرم پژوهانه

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه

شهریور 1395

 

 

فرم مجوز کارگاههای داخلی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های داخلی

شهریور 1395