انتخاب وب سایت

اداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی 

- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی در دانشکده‌های واحد.
- برقراری تماس با مؤسسات داخلی و خارجی بمنظور جذب همکاری آنها در امور پژوهشی.
- اعزام اعضاء‌ هیأت علمی به کنفرانسهای علمی.
- تهیه و جمع‌آوری و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات علمی.

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فعالیت های پژوهشی سال 94
 شرکت در کنفرانس های خارجی
 مقالات چاپ شده در مجلات علمی
 طرح های پژوهشی مصوب
 طرح های پژوهشی خاتمه یافته
 مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی
 فعالیت های پژوهشی سال 93
 شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
 مقالات چاپ شده در مجلات علمی
 طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
 طرح های پژوهشی مصوب
 فعالیت های پژوهشی سال 95
 مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی
 مقالات چاپ شده در مجلات علمی
 طرح های پژوهشی خاتمه یافته
 طرح های پژوهشی مصوب
 عقد قرار داد طرح پژوهشی