انتخاب وب سایت

مراحل دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

مراحل انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

عنوان

تاریخ بروزرسانی

مراحل دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

مراحل انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم گزارش دوره ا ی دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم شماره 5 حمایت مالی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم شماره 4 تحقیق پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

4/6/94

فرم شماره 3 آمادگی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

29/3/95

فرم شماره  2 ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه دانشجویان کار

94/6/4

فرم تعهد دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم تعهد اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم انصراف از چاپ مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم الف

94/6/4

فرم شماره ی(1)درخواست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

94/6/4

فرم ب

94/6/4

صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

94/6/4

برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی

94/6/4

فرم پیشنهاد تحقیق پایان‏ نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال)

94/6/4