انتخاب وب سایت

عقد قرار داد طرح پژوهشی فروردین و اردیبهشت 95

 

ردیف

دانشکده

عنوان طرح

مجری

همکاران

اعتبار کل

1

فنی

ساخت دستگاه تغذیه حیوانات آزمایشگاهی

احمد رضا عزیز سلطانی

حسن عسگری

محمد جواد انصاری

100000000