انتخاب وب سایت

مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی خرداد 95

ردیف

دانشکده

عنوان مقاله

نویسنده

 همکاران

کنگره

محل برگزاری

1

انسانی

نقد ترجمه فرانسوی حافظ

بهزاد هاشمی

 

اولین کنفرانس بین المللی انگلیسی - فرانسه در زمینه زبانشناسی کاربردی و ادبیات

دانشگاه کردستان - سنندج

2

پایه

بررسی اثرات بکارگیری میله های کنترلی روی جریان سیال و انتقال حرارت جابه جایی اجباری از یک سیلندر

سمیه حریمی

اعظم مرجانی صادق مرادی

هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

پایه

مطاله نظری اثر حلال بر انرژی پایداری آمینو اسیدهای سرین و تریئونین

فریده کشاورز رضایی

 

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر