انتخاب وب سایت

طرح پژوهشی خاتمه یافته خرداد 95

ردیف

دانشکده

عنوان طرح

مجری

همکاران

اعتبار

1

انسانی

تاثیر تکنولوژی رایانه ای در افزایش توان صحبت کردن دانش آموزان مقطع دبیرستان های اراک و دلیجان

فاطمه عزیز محمدی

فاطمه صمدی

50000000

2

فنی

بررسی فنی انواع ژنراتورهای قابل استفاده در نیروگاه بادی با هدف ماکزیمم کردن نرخ انرژی تولیدی بر هزینه

علی اصغر قدیمی

مزدک عبادی

50000000

3

فنی

ایجاد خاصیت محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش بر روی منسوجات با کمک نمک های فلزی

شیلا شهیدی

بهاره موذن چی

79360000

4

انسانی

ارتباط هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سید سعادت الله صالحی

حمید فروغی پور مهدی شریفیان علی یعقوبی عیسی اکبری

30000000