انتخاب وب سایت

عنوان

تاریخ بروزرسانی

مراحل دفاع پایان نامه دانشجویان دکتری

4/6/94

مراحل انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم گزارش دوره ا ی دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم شماره 5 حمایت مالی پایان نامه دکتری

4/6/94

فرم شماره 4 تحقیق پایان نامه دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم شماره 3 آمادگی دفاع دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم شماره  2 ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه دانشجوی دکتری

4/6/94

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم تعهد دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم تعهد اساتید راهنما دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم الف

4/6/94

فرم شماره ی(1)درخواست موضوع پایان نامه دکتری

4/6/94

فرم ب

4/6/94

صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری

4/6/94

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه دانشجویان دکتری

4/6/94

برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه های دانشجویان دکتری

4/6/94

فرم پیشنهاد تحقیق پایان ‏نامه دکتری (پروپوزال)

4/6/94

فرم شماره  6فرم تائید مقاله دانشجویان دکتری تخصصی 4/6/94
فرم شماره 7 درخواست دفاع ازرساله دکتری تخصصی 4/6/94