انتخاب وب سایت

 

آیین نامه هاوبخشنامه های مربوط به طرحهای پژوهشی
 
موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی 94/5/19
دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح  پژوهشی 92/11/6
حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی ۳۰ دی ۱۳۹۲
بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 92/8/11
بخشنامه حمایت ازطرح ها ،مقالات وپایان نامه 92/6/21
اجرای بخشنامه 73-311805تعهدمجری ارائه مقاله درمجلات   ISI 92/2/30
بررسی گزارش نهایی و خروجی طرح ها 92/2/25
منشور اخلاقی 91/4/14
سخنرانی  مربوط به  ارائه نتایج طرح های پژوهشی 91/3/31

 

آیین نامه هاوبخشنامه های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکترا)
 
موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله
۲۷ آبان ۱۳۹۴
تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات 1 آذر 93
آیین نامه پسا دکترا دانشگاه آزاد اسلامی 93/9/2
بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی  94-93 93/7/2
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال94 1394
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال93 1393
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 93/3/25
آیین نامه تعدادمجازراهنمایی ومشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد, دکترای حرفه ای ورساله های دکترای تخصصی 93/3/15
بخشنامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 93/1/25
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیئت علمی 92/12/17
چگونگی اجرای بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22 92/11/30
تفاهم نامه پژوهشی با اساتید راهنمای خارج از دانشگاه 92/11/26
شیوه نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترای تخصصی 92/10/22
بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله دکتری تخصصی 92/10/22
بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشاوروداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای ورساله های دکتری تخصصی 92/10/22
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج ازپایان نامه ها ورساله ها 92/9/9
بخشنامه استادداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای 92/8/12
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی)پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری 92/5/24
بخشنامه ارسال یک نسخه ازپایان نامه های دانشجویان وطلاب وگزارش نهایی طرح های پژوهشی به مرکزاسنادوکتابخانه ملی ایران 92/4/1
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها 92/2/12
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر 91/7/2

 

فرمها و بخشنامه های مربوط به دکتری پژوهش محور

موضع بخشنامه تاریخ بخشنامه
متمم بخشنامه 64276 مورخ 2/7/1394 دکتری پژوهش محور ۸ آذر ۱۳۹۴
متمم بخشنامه 64176 مورخ 2/7/94 دکتری تخصصی پژوهش محور ۲۶ آبان ۱۳۹۴
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور 93/10/17
اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور 93/3/28
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون ) 93/2/10
فرم درخواست دکتری پژوهش محور  

 

 آیین نامه ها وبخشنامه های انتشارکتاب ومجلات

موضع بخشنامه تاریخ بخشنامه
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۸ آذر ۱۳۹۴
بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه  مسئولان و هزینه های مجلات 94/3/24
فهرست نشریه های بی اعتبار و نحوه تشویق مقالات 94/4/8
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت اول 93/5/26
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت  دوم 93/5/26
تمدید قرارداددانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) 93/4/16
بخشنامه برگزاری بیست ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 92/8/8
بخشنامه استفاده ازتجهیزات سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه 92/5/1
بخشنامه چاپ وارسال منظم نشریات علمی 92/4/4
بخشنامه درخصوص ابلاغ لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 92/4/4
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات وفناوری 92/3/11
بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه جدیدارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه پزشکی به پیوست لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پژشکی کشور 92/2/29
بخشنامه اعلام فهرست نشریات 92/2/21
بخشنامه شیوه نامه تشکیل شورای سیاستگذاری ونظارت سازمان چاپ وانتشارات 92/2/3
نظارت مسئولین واحد ها برچاپ منظم مجلات 91/12/19
استانداردسازی مجلات 91/11/15
ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای بین المللی به صورت پوستر 91/3/31
آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشورمصوب 8 بهمن ماه  1390 90/11/8
اطلاعیه انتشار نشریه بصورت الکترونیکی 91/11/3
بخشنامه اخذ رتبه  مجله از وزارت علوم ، تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان 89/9/15
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISC 87/11/30
آئین نامه تشویق کتاب 86/12/8
آئین نامه حق الزحمه تالیف -ترجمه و داوری کتاب 86/10/5
حق الزحمه داوری مقالات غیرفارسی 86/9/26
حق الزحمه داوری مقالات 86/9/24
طرح توجیهی درخواست انتشار مجله -
اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی -


آیین نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی

19 مرداد 1395

 

 آیین نامه هاوبخشنامه های تشویقی مقالات و شرکت درکنفرانسها

موضوع بخشنامه 
تاریخ بخشنامه 
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی  19 مرداد 1395
متمم آیین نامه  تشویق مقالات 93/9/1
93/2/24
93/2/22
93/02/10
92/06/16
92/05/24
89/12/01
89/06/09