انتخاب وب سایت
مدیر پژوهش
دکتر عباس شیخان
استادیار 
 

 

سوابق آموزشی


کارشناسی:  
کارشناسی ارشد:  
دکتری تخصصی:  

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  
تعداد مقالات ISI-Listed:  
تعداد مقالات علمی-پژوهشی:  
تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  
تعداد ثبت اختراع:  
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  

 

سوابق اجرایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اداره پایان نامه ها
 ثبت وضعیت پایان نامه
 دفتر امور پژوهشی
 فعالیت های پژوهشی سال 94
 شرکت در کنفرانس های خارجی
 مقالات چاپ شده در مجلات علمی
 طرح های پژوهشی مصوب
 طرح های پژوهشی خاتمه یافته
 مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی
 فعالیت های پژوهشی سال 93
 شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی
 مقالات چاپ شده در مجلات علمی
 طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
 طرح های پژوهشی مصوب
 فعالیت های پژوهشی سال 95
 مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی
 مقالات چاپ شده در مجلات علمی
 طرح های پژوهشی خاتمه یافته
 طرح های پژوهشی مصوب
 عقد قرار داد طرح پژوهشی
 فرم های پژوهشی
 دانشجویان دکتری
 دانشجویان ارشد
 استادان
 بخشنامه ها
 لیست ژورنال های معتبر علوم انسانی و مدیریت