انتخاب وب سایت
رئیس اداره انتشارات علمی
منصور زارعی
دکتری علوم اقتصادی

 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1372
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1380
دکتری تخصصی:  -

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  -
تعداد مقالات ISI-Listed:  -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -
تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 1
تعداد ثبت اختراع:  -
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  -

 

سوابق اجرایی

رئیس ادره ثبت نام واحد اراک
مدیر آموزش آموزشکده فنی و حرفه ای سما اراک
مدیر آموزش نیروی انسانی واحد اراک
رئیس کارگزینی کارکنان واحد اراک
رئیس اداره انتشارات علمی واحد اراک