انتخاب وب سایت

اداره انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از ادارات زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می­باشد که با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار اساتید و کلیه محققین محترم در زمینه­های تخصصی و علمی در سال 1376 تأسیس گردیده است. این اداره از ابتدا تاکنون با تـلاش و هـمکاری اسـاتید و اعـضای هیئـت علـمی مـجـرب و محـتـرم دانشگـاه نسبـت بـه چـاپ کتـب و مجـلات علـمـی اهـتمـام ورزیـده اسـت و اکـنون بـیـش از 190 عنـوان کـتـاب در زمیـنـه هـای مختلـف علمی و دانشگـاهـی و هـمـچـنیـن 9 عنوان مجلــه علـمی - پژوهـشی را دارا مـی بـاشـد.