انتخاب وب سایت

معاون پژوهش و فن آوری

 

 

دکتر مجید زنجیردار

دانشیار مدیریت مالی 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : اقتصاد بازرگانی، دانشگاه اصفهان، 1369-1373

کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی، دانشگاه آراد اسلامی اراک، 1375-1377

دکتری تخصصی : مدیریت مالی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1383-1387

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی: 34

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر : 16

 

سوابق اجرایی

عنوان پست

مدت تصدی

از تاریخ         

تا تاریخ

مدیر پژوهش دانشکده مدیریت

3 سال

1380

1383

عضویت شورای پژوهشی  دانشکده مدیریت

 

1382

تاکنون 

مدیر گروه کار شناسی مدیریت بازرگانی

4 سال

1384

1388

مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری

5 سال

1388

1393

عضو شورای فرهنگی دانشکده مدیریت

 

1391

ادامه دارد 

عضو شواری پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

1392

ادامه دارد 

رییس دانشکده مدیریت

 

1392

1394

عضو کمیته اقتصاد ؛آموزش و بهره وری دانشگاه در استان مرکزی

 

1393

ادامه دارد

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

1393

ادامه دارد 

عضو کمیته برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

1394

ادامه دارد 

مشاور فرهنگی دانشکده مدیریت

 

1394

ادامه دارد

عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مهر اراک

 

1393

ادامه دارد

مدیر گروه ارشد حسابداری واحد علو م و تحقیقات استان مرکزی

2 سال

1391

1393