انتخاب وب سایت

آیین­ نامه ­ها

نظر به اهمیت نظم در امورکتابخانه و به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه­های دانشگاه و اعمال روشهای یکنواخت و هماهنگ در خدمات امانت مواد کتابخانه­ای آئین نامه­ای به شرح زیر تنظیم گردیده است:

 الف) استفاده کنندگان:

-         کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد پس از ثبت نام با ارائه کارت دانشجویی می­توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

-         اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک؛

-         کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی.

 

ب) مقرارت مربوط به امانت کتاب:

         هنگام امانت گرفتن مواد کتابخانه­ای دانشجویان بایستی کارت دانشجویی ارائه دهند و برای اعضای هیات علمی و همکاران ارائه کد پرسنلی الزامی می­باشد. مواد امانتی منحصرا" به صاحب کارت امانت داده می­شود.

-         امانت کتاب برای اعضای هیات علمی 10جلد کتاب به مدت 30 روز

-         امانت کتاب برای همکاران 5 جلد کتاب به مدت 30 روز

-         امانت کتاب برای دانشجویان در مقطع دکتری 7 جلد کتاب به مدت 28 روز

-         امانت کتاب برای دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد 5 جلد کتاب به مدت 21 روز

-         امانت کتاب برای دانشجویان در مقطع کارشناسی4 جلد کتاب به مدت 14 روز

-         امانت کتاب برای دانشجویان در مقطع کاردانی 3 جلد کتاب 14 روز 

-         امانت گیرنده مجاز نیست کتاب­های امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.

ج) جریمه دیرکرد کتاب:

در صورتی که امانت گیرنده (دانشجو، هیأت علمی و کارکنان ) در زمان تعیین شده از سوی کتابخانه، کتاب یا کتابهایی راکه امانت گرفته مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.

-         جریمه دیرکرد کتب عادی به ازای هرکتاب هر روز500ریال.

بدیهی است تا زمان پرداخت جریمه دیرکرد، فایل امانت گیرنده بسته خواهد شد.

د) تسویه حساب:

-         کتابخانه از تسویه حساب با اعضایی که هرگونه بدهی به کتابخانه دارند، خودداری خواهد نمود.

 ه) جبران خسارت:

چنانچه امانت‌گیرنده کتاب را گم کند یا ناقص تحویل کتابخانه دهد،‌ جبران خسارت وارده برعهده استفاده‌کننده خواهد بود.  میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آماده‌سازی، نحوه و زمان لازم برای جبران آن توسط بخش تأمین منابع اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی تعیین خواهد شد. جبران خسارت هیچگاه نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد. بر اساس تشخیص بخش تأمین منابع اطلاعاتی، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی امکان تهیه اصل کتاب نباشد، تصمیمات نهایی جهت جایگزینی آن به عهده مسئول بخش تأمین منابع اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی می‌باشد. بدیهی است تا انجام اقدامات بعدی، فایل امانت گیرنده بسته خواهد شد.

تبصـره:  کتابخانه تا قبل از دریافت اصل کتاب گمشده، با امانت‌گیرنده تسویه حساب نخواهد کرد. بنابراین ضروری است که کتابخانه را در اسرع وقت از مفقود شدن کتاب مطلع سازد تا زمان لازم برای سفارش و تهیه کتاب مهیا باشد.

 کتابهای مرجع و پایان نامه ها از کتابخانه خارج نمی­شود.

تبصره: برخی از کتب مرجع با تشخیص کتابدار مرجع در موارد استثنائی حداکثر یک ساعت قبل از تعطیل شدن کتابخانه برای یک شب به امانت داده می­شود. به شرط آنکه کتاب در اولین ساعت شروع کار کتابخانه در روز بعد به کتابخانه تحویل داده شودو حداقل یک نسخه از کتاب در کتابخانه باقی بماند.