انتخاب وب سایت
رئیس اداره کتابخانه ها
عسگر اکبری
  a-akbari@iau-arak.ac.ir
 

 

سوابق آموزشی


کارشناسی : کتابداری، دانشگاه اصفهان 1373
کارشناسی ارشد: کتابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز 1375
دکتری تخصصی : دانشجوی دکتری اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقیات

 

سوابق پژوهشی

 تعداد کتاب چاپ شده  2

تعداد مقالات سمینار داخلی 4

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی واحد اراک
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی واحد اراک
رئیس اداره امور کتابخانه ها واحد اراک