انتخاب وب سایت

دانشکده پرستاری و مامایی

آزمایشگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت حدود 1200 متر مربع شامل آزمایشگاههای ذیل می باشد .

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کارگاه کامپیوتر
 آزمایشگاههای علوم آزمایشگاهی
 مرکز مهارتهای بالینی