انتخاب وب سایت
رئیس اداره پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها
احمدرضا عزیز سلطانی
مربی مهندسی هسته ای

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1375
کارشناسی ارشد: مهندسی هسته ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1382
دکتری:  -

 

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): -
تعداد مقالات  ISI-Listed : -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -
 تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 4 تالیف
تعداد ثبت اختراع: 1
 تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 2
 تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: -

 

سوابق اجرایی

سرپرست آزمایشگاه های برق و الکترونیک واحد اراک
رئیس اداره تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها