انتخاب وب سایت

 

رئیس انجمن های علمی دانشگاه
رضا خداقلی
 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی برق با گرایش الکترونیک
کارشناسی ارشد: مهندسی مهندسی برق با گرایش الکترونیک
 -

 

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): -
تعداد مقالات  ISI-Listed : -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -
 تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  
تعداد ثبت اختراع:  
 تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  
 تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: -

 

سوابق اجرایی

عضو پیوسته انجمن IEEE

عضو پیوسته انجمن برق ایران

عضو نظام مهندسی استان مرکزی

عضو مجمع متخصصین ایران (عضو اصلی) تحت نظارت ریاست جمهوری ـ وزارت کشور