انتخاب وب سایت
معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: مجید زنجیردار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مدیریت مالی

مرتبه علمی : عضو هیات علمی واحد اراک - دانشیار

پست الکترونیکی:   m-zanjirdar@iau-arak.ac.ir

  تلفن های تماس: 08634130578 و   08633412240 تا 08633412241